Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc là gì?

Ty Huu Doc Ngoc

relatedthumbarticles 2ce405b713677fa0ccca13832f0cd26c Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc là gì?

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm hai loại trợ cấp thông thường mà NSDLĐ phải trả khi chấm dứt HĐLĐ với NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên cho thời gian làm việc mà NSDLĐ và NLĐ không phải tham gia hoặc không đủ điều kiện tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật VN.

Trợ cấp thôi việc được tính bằng mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc, trừ trường hợp NLĐ bị NSDLĐ sa thải theo quy định của BLLĐ.

Trợ cấp mất việc làm được tình bằng mỗi năm làm việc được trợ cấp một tháng tiền lương, nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc khi NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp.

Nếu NSDLĐ và NLĐ cùng tham gia đóng bảo hiểm trong thời gian làm việc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì khi chấm dứt HLĐ, NLĐ sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp do Cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả thay cho trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm và NSDLĐ sẽ không phải trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc kể từ ngày NSDLĐ và NLĐ đóng bảo hiểm thất nghiệp, trừ khi NSDLĐ và NLĐ có thỏa thuận khác.

300x250 Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc là gì?

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>