Quyết định 67/QĐ-TTg năm 2014 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật và Pháp lệnh cảnh sát cơ động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 67/QĐ-TTg Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 67/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 VÀ PHÁP LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đ nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 và Pháp lệnh cảnh sát cơ động.

Điều 2.

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản bảo đảm chất lượng và thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định này.

2. Cho phép có thể áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản theo Quyết định này.

3. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản quy định chi tiết. Trong đó, công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn.

4. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham gia việc soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các văn bản quy định chi tiết, nhất là các văn bản cần ban hành sớm.

5. Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có vướng mắc, thì cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

6. Trước ngày 20 hàng tháng, các cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo tình hình xây dựng văn bản được phân công về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
Văn phòng Quốc hội;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
Lưu: VT, PL (3b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 VÀ PHÁP LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT

Tên luật, pháp lệnh, ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thi gian trình trước ngày, tháng

1.

Lut đấu thầu 01/7/2014

Nghị định hướng dn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15/4/2014

2.

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15/4/2014

3.

Luật tiếp công dân 01/7/2014

Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân

Thanh tra Chính phủ

15/4/2014

4.

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 01/01/2015

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/10/2014

5.

Lut vic làm 01/01/2015

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về hỗ trợ tạo việc làm

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hi

8/2014

6.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

8/2014

7.

Nghị định quy đnh chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

8/2014

8.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

9/2014

9.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 01/6/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Bộ Nội vụ

15/3/2014

10.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 01/7/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy để thay thế Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003

Bộ Công an

3/2014

11.

Nghị định quy định danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ

Bộ Công an

3/2014

12.

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 01/7/2014

Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bộ Tài chính

15/4/2014

13.

Luật đất đai 01/7/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/4/2014

14.

Nghị định quy định v bi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/4/2014

15.

Nghị định quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15/4/2014

16.

Nghị định v thu tin sử dụng đất

Bộ Tài chính

15/4/2014

17.

Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Bộ Tài chính

15/4/2014

18.

Pháp lệnh cảnh sát cơ động 01/7/2014

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát cơ động

Bộ Công an

15/4/2014

300x250 Quyết định 67/QĐ TTg năm 2014 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật và Pháp lệnh cảnh sát cơ động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Quyết định 38/2013/QĐ-UBND Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hậu...
Quyết định 179/QĐ-TTg hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định 16/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa...
Quyết định 37/2013/QĐ-UBND Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài ...
Quyết định 33/2013/QĐ-UBND Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụn...
Quyết định 2341/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nam Đị...
Quyết định 29/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức...
Quyết định 36/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện k...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>