Quyết định 514/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác kỹ thuật giúp Bộ Giao thông vận tải tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân của sự cố sập cầu treo Chu Va 6 – xã Sơn Bình – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 514/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 25 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 514/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC KỸ THUẬT GIÚP BỘ GTVT TÌM HIỂU, ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ CỐ SẬP CẦU TREO CHU VA 6 – XÃ SƠN BÌNH – HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tổ công tác kỹ thuật giúp Bộ Giao thông vận tải tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân của sự cố sập cầu treo Chu Va 6 – xã Sơn Bình – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu gồm đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (danh sách đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác kỹ thuật:

– Tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân của sự cố sập cầu treo Chu Va 6 – xã Sơn Bình – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu, ngày 24/02/2014;

– Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT về kết quả thực hiện nhiệm vụ;

– Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ GTVT, Vụ trưởng các Vụ KHCN, KCHTGT, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT, Viện trưởng Viện KH&CN GTVT, Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT, Giám đốc Sở GTVT Lai Châu, Tổ trưởng tổ Cố vấn kỹ thuật của Bộ trưởng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các Thứ trưởng;
– UBND tỉnh Lai Châu (để phối hợp);
– Lưu VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng

DANH SÁCH

TỔ CÔNG TÁC KỸ THUẬT GIÚP BỘ GTVT TÌM HIỂU, ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ CỐ SẬP CẦU TREO CHU VA 6 – XÃ SƠN BÌNH – HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 514 /QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

TT

Họ và tên

Cơ quan

Ghi chú

1

Hoàng Hà

Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Bộ GTVT

Tổ trưởng

2

Trần Xuân Sanh

Cục trưởng Cục QLXD và CL CTGT

Tổ phó

3

Bùi Khắc Điệp

Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu HTGT, Bộ GTVT

Tổ phó

4

Đỗ Hữu Thắng

Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Tổ phó

5

Đoàn Đức Long

Giám đốc Sở GTVT Lai Châu

Tổ phó

6

Nguyễn Đức Cường

Phó Vụ trưởng Vụ Bảo trì, Tổng cục ĐBVN

Thành viên

7

Tống Trần Tùng

Tổ cố vấn Bộ trưởng

Thành viên

8

Trịnh Xuân Cường

Tổ cố vấn Bộ trưởng

Thành viên

9

Hoàng Công Đức

Phó Ban QLDA Sở GTVT Lai Châu

Thành viên

10

Nguyễn Ngọc Quang

Chuyên viên – Văn phòng dự án, Tổng công ty TVTK GTVT

Thành viên

11

Hoàng Thanh Nam

Chuyên viên Vụ Khoa học – Công nghệ, Bộ GTVT

Thư ký tổ

300x250 Quyết định 514/QĐ BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác kỹ thuật giúp Bộ Giao thông vận tải tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân của sự cố sập cầu treo Chu Va 6 – xã Sơn Bình – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Quyết định 68/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn...
Quyết định 2456/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau ...
Quyết định 68/QĐ-BTTTT năm 2014 về Quy chế giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ tr...
Quyết định 180/QĐ-TTg hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban ...
Quyết định 179/QĐ-TTg hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định 205/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban h...
Quyết định 639/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 150/2013/QĐ-UBND Quy định mức thu tiền nước đối với t...
Quyết định 47/2013/QĐ-UBND quy định chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành q...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>