Quyết định 39/2013/QĐ-UBND quy định bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 39/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH HẬU GIANG
——–

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh ph�c
—————

S�́: 39/2013/QĐ-UBND

Vị Thanh, ng�y 23 th�ng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN H�NH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GI� C�C LOẠI ĐẤT NĂM 2014 TR�N ĐỊA B�N TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NH�N D�N TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban h�nh văn bản quy phạm ph�p luật của Hội đồng nh�n d�n, Ủy ban nh�n d�n ng�y 03 th�ng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ng�y 16 th�ng 11 năm 2004 của Ch�nh phủ về phương ph�p x�c định gi� đất v� khung gi� c�c loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ng�y 27 th�ng 7 năm 2007 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ng�y 16 th�ng 11 năm 2004 của Ch�nh phủ về phương ph�p x�c định gi� đất v� khung gi� c�c loại đất;

Căn cứ Th�ng tư số 145/2007/TT-BTC ng�y 06 th�ng 12 năm 2007 của Bộ T�i ch�nh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ng�y 16 th�ng 11 năm 2004 của Ch�nh phủ về phương ph�p x�c định gi� đất v� khung gi� c�c loại đất v� Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ng�y 27 th�ng 7 năm 2007 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Th�ng tư li�n tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ng�y 08 th�ng 01 năm 2010 của li�n Bộ: T�i nguy�n v� M�i trường, T�i ch�nh hướng dẫn x�y dựng, thẩm định, ban h�nh bảng gi� đất v� điều chỉnh bảng gi� đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nh�n d�n tỉnh, th�nh phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ng�y 11 th�ng 12 năm 2013 của Hội đồng nh�n d�n tỉnh Hậu Giang về việc th�ng qua Bảng gi� c�c loại đất năm 2014 tr�n địa b�n tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Sở T�i nguy�n v� M�i trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban h�nh k�m theo Quyết định n�y Quy định về Bảng gi� c�c loại đất năm 2014 tr�n địa b�n tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y 01 th�ng 01 năm 2014. Thay thế Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ng�y 21 th�ng 12 năm 2012 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Hậu Giang về việc ban h�nh Quy định về mức gi� c�c loại đất năm 2013 tr�n địa b�n tỉnh Hậu Giang.

Những quy định trước đ�y tr�i với nội dung Quyết định n�y đều kh�ng c�n hiệu lực thi h�nh.

Giao Gi�m đốc Sở T�i nguy�n v� M�i trường phối hợp với Gi�m đốc c�c Sở: T�i ch�nh, Kế hoạch v� Đầu tư, X�y dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh căn cứ v�o ch�nh s�ch thuế v� chế độ t�i ch�nh c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm hướng dẫn v� tổ chức thực hiện tr�n địa b�n tỉnh.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh; Gi�m đốc Sở, Thủ trưởng c�c cơ quan, ban, ng�nh tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n huyện, thị x�, th�nh phố v� c�c đơn vị c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

Nơi nhận:
– VP Ch�nh phủ (HN-TP.HCM);
– Bộ: T�i ch�nh, TNMT, X�y dựng;
– Tổng cục Thuế;
– Bộ Tư ph�p (Cục Kiểm tra văn bản);
– TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
– VP Tỉnh ủy, c�c Ban Đảng;
– VP Đo�n ĐBQH v� HĐND tỉnh;
– UBMTTQVN, c�c Đo�n thể tỉnh;
– Như Điều 3;
– Cơ quan B�o, Đ�i tỉnh;
– C�ng b�o tỉnh;
– Cổng Th�ng tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT, KTTH.NgH
D/nguyethang/2012/QD-PhapQuy/
QD Bang gia dat nam 2014

TM. ỦY BAN NH�N D�N
CHỦ TỊCH

Trần C�ng Ch�nh

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

image001 Quyết định 39/2013/QĐ UBND quy định bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hậu Giangimage002 Quyết định 39/2013/QĐ UBND quy định bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

300x250 Quyết định 39/2013/QĐ UBND quy định bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Quyết định 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định 217/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt dự thảo Hiệp định “Hợp tác nghiên cứu, phát triển cây lương...
Quyết định 07/2014/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ ki...
Quyết định 247/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai...
Quyết định 280/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho...
Quyết định 46/2013/QĐ-UBND quy định nội dung, mức chi, chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ tiền thu...
Quyết định 14/2013/QĐ-UBND công bố số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
Quyết định 1328/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 chuyển nguyên trạng tổ chức và nhân sự của Phòng Kiểm soát thủ ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>