Quyết định 31/2013/QĐ-UBND Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 31/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20 tháng 11 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 31/2013/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh (Tờ trình số 247/TTr-TĐKT ngày 01 tháng 11 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Cường

QUY CHẾ

GIẢI THƯỞNG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

MỤC ĐÍCH, TÍNH CHẤT

Điều 1. Mục đích của giải thưởng

Nhằm biểu dương, tôn vinh những cá nhân là công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội của tỉnh.

Điều 2. Tính chất giải thưởng

Giải thưởng CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị là giải thưởng của chính quyền nhà nước địa phương tặng thưởng 5 năm 1 lần cho những công chức, viên chức, công nhân lao động đang công tác, lao động sản xuất trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế (có tổ chức công đoàn trực thuộc sự chỉ đạo hoạt động trực tiếp hoặc phối hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị), đạt thành tích xuất sắc theo quy định trong quy chế này, không phân biệt tuổi tác, địa phương, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo, giới tính…

Chương II

PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN

Điều 3. Đối tượng được xét tặng giải thưởng

1. Công nhân, lao động trực tiếp lao động, sản xuất hoặc giữ chức vụ từ quản đốc phân xưởng trở xuống; người lao động giữ chức vụ quản lý cấp phòng, đơn vị trực thuộc có hệ số phụ cấp trách nhiệm không quá 0,2 ở các doanh nghiệp (tính tại thời điểm xét khen thưởng).

2. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ở các cấp không giữ chức vụ quản lý có hệ số phụ cấp trách nhiệm từ 0,2 trở lên (tính tại thời điểm xét khen thưởng).

Điều 4. Tiêu chuẩn

1. Thời gian công tác: Từ 5 năm trở lên tại các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Tích cực tham gia các hoạt động của doanh nghiệp và đoàn thể. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

3. Về thành tích: Trong thời gian 5 năm phải đạt được các tiêu chuẩn sau:

– 5 năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 02 năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua (CSTĐ) cơ sở.

– Có ít nhất 02 giấy khen của Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; hoặc 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, Ngành trung ương trở lên.

– Có thành tích tiêu biểu trong việc bồi dưỡng, đào tạo, kèm cặp công nhân, đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tay nghề.

– Được tập thể công nhận và suy tôn.

* Điều kiện xét ưu tiên: Đạt giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh hoặc toàn quốc từ giải khuyến khích trở lên; được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; là tác giả hoặc đồng tác giả các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa kinh tế – xã hội tiêu biểu đã được Giám đốc các doanh nghiệp, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định công nhận.

Chương III

GIẢI THƯỞNG

Điều 5.

– Giải thưởng CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị được tổ chức vào dịp kỷ niệm năm tròn, năm lẻ 5 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7;

– Cá nhân đạt giải thưởng được UBND tỉnh tặng Bằng chứng nhận, kèm theo tiền thưởng bằng mức 3,0 lần mức lương tối thiểu chung tại thời điểm trao thưởng;

– Về số lượng cá nhân được trao giải thưởng:

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Ban Tổ chức giải thưởng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định số lượng cá nhân được trao giải thưởng trong 01 lần (trong đó khối doanh nghiệp tỷ lệ 60%, khối hành chính sự nghiệp tỷ lệ 40%). Trong trường hợp số lượng đề nghị quá số lượng được trao giải, Hội đồng xét duyệt giải thưởng sẽ xét theo thành tích từ cao đến thấp của các cá nhân.

Chương IV

XÉT DUYỆT VÀ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 6. Hội đồng xét duyệt giải thưởng do UBND tỉnh ra quyết định thành lập, gồm các thành viên sau:

– Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh: Chủ tịch Hội đồng;

– Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

– Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Phó Chủ tịch Hội đồng;

– Các Ủy viên Hội đồng: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

– Thư ký Hội đồng: Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Điều 7.

Ban Tổ chức giải thưởng do UBND tỉnh thành lập, gồm đại diện: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Ban Tổ chức giải thưởng có bộ phận giúp việc do lãnh đạo các đơn vị tham gia Ban Tổ chức giải thưởng cử.

Điều 8.

Hồ sơ đề nghị xét duyệt gồm:

– Báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của Công đoàn cơ sở và Giám đốc doanh nghiệp hoặc Thủ trưởng đơn vị;

– Bản sao quyết định hoặc giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền công nhận các sáng kiến, đề xuất mới, đề tài nghiên cứu khoa học; các quyết định công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hoặc các văn bản có liên quan đến thành tích như số lượng công nhân được đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng…

Điều 9. Quy trình và thời gian

1. Quy trình xét duyệt

a) Đối với các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh:

– Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Giám đốc doanh nghiệp/Thủ trưởng đơn vị bình chọn các cá nhân tiêu biểu để đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét.

– Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên tổ chức bình xét, lựa chọn những cá nhân đạt tiêu chuẩn quy định, hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh tập hợp, trình Hội đồng xét duyệt giải thưởng.

b) Đối với các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Giám đốc doanh nghiệp/Thủ trưởng đơn vị để bình chọn các cá nhân tiêu biểu, hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh tập hợp, trình Hội đồng xét duyệt giải thưởng.

c) Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh tập hợp, rà soát hồ sơ, trình Hội đồng xét duyệt giải thưởng. Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách khen thưởng, trình UBND tỉnh quyết định.

2. Thời gian xét duyệt và trao tặng giải thưởng

Ban Tổ chức giải thưởng sẽ có kế hoạch cụ thể triển khai đến các cấp khi đến thời gian trao thưởng.

Chương V

NGUỒN TÀI CHÍNH CHO GIẢI THƯỞNG

Điều 10. Nguồn tài chính chi cho giải thưởng được trích từ nguồn kinh phí thi đua khen thưởng của tỉnh. Ngoài ra, Ban Tổ chức giải thưởng được phép huy động các nguồn hợp pháp khác để tạo nguồn quỹ của giải thưởng.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Các thành viên Hội đồng xét duyệt giải thưởng, Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ liên quan quy định trong quy chế này.

Điều 12. Quy chế Giải thưởng Công nhân viên chức lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị được thực hiện bắt đầu từ năm 2014. Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh tổ chức triển khai và hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa hợp lý thì tổng hợp, đề xuất trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

300x250 Quyết định 31/2013/QĐ UBND Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Quyết định 189/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” do T...
Quyết định 16/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa...
Quyết định 11/2014/QĐ-UBND quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm ...
Quyết định 74/2013/QĐ-TTg về Quy chế thí điểm chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp ...
Quyết định 46/2013/QĐ-UBND quy định nội dung, mức chi, chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ tiền thu...
Quyết định 2268/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Bến Tre và Trà Vinh do Quỹ Quốc tế...
Quyết định 14/2013/QĐ-UBND công bố số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
Quyết định 19/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 133/2007/QĐ-UBND về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dự...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>