Quyết định 296/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 296/QĐ-TTg Ngày ban hành: 26 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 296/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ v thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thông tin đi ngoại của Chính phủ năm 2014 với các nội dung:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trc thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các Bộ), y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là y ban nhân dân cấp tỉnh) bố trí cán bộ chuyên trách vthông tin đối ngoại trong năm 2014 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện (qua Bộ Thông tin và Truyền thông) trước ngày 30 tháng 11 năm 2014.

2. Các Bộ, y ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại trung hạn của Bộ, ngành, địa phương mình giai đoạn 2015 – 2017 và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 5 năm 2014 đ tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Xây dựng ấn phẩm thông tin đối ngoại giới thiệu về lĩnh vực, sản phẩm, thế mạnh của ngành, địa phương mình.

Tổ chức các sự kiện ở trong nước và nước ngoài giới thiệu, quảng bá thương hiệu, đặc trưng của Bộ, ngành, địa phương mình và các n phm trên.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ chuyên trách, lãnh đạo chủ chốt, các đoàn ra nước ngoài, ban tổ chức các lễ hội, sự kiện quảng bá.

Xây dựng nội dung thông tin bằng nhiều thứ tiếng cho các đài truyền hình, phát thanh, các tờ báo, các trang thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương mình.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hiệu quả quảng bá hình ảnh của Bộ, ngành, địa phương mình.

Kế hoạch thông tin đối ngoại trung hạn của Bộ, ngành, địa phương bao gồm các nội dung sau: Tên nhiệm vụ; cơ quan chủ trì; cơ quan phối hp; thời gian thực hiện; khái toán.

Điều 2. Nguồn vốn thực hiện

Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội khác.

Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ và khả năng ngân sách, khả năng huy động ngun vn, Bộ Tài chính và các địa phương chủ động b trí kinh phí đthực hiện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đi ngoại:

Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông:

Tng hợp Kế hoạch thông tin đối ngoại trung hạn của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2015 – 2017 và xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 – 2017 trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2014.

Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan theo dõi kết quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch, tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Nội vụ:

Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương bố trí cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại.

4. Bộ Tài chính:

Chủ trì, phối hp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ cân đối, bố trí kinh phí cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các đề án thông tin đi ngoại theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân cp tỉnh, có trách nhiệm triển khai các nội dung của Kế hoạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Thông tin và Truyn thông kết quả thực hiện các hoạt động, đán thông tin đối ngoại trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân cp tỉnh chu trách nhim thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại;
– Các tổ chức chính trị – xã hội;
– Các cơ quan báo chí, xuất bản;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, QHQT (3b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

300x250 Quyết định 296/QĐ TTg năm 2014 về Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Quyết định 38/2013/QĐ-UBND Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hậu...
Quyết định 04/2014/QĐ-UBND chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn ...
Quyết định 80/QĐ-BTTTT năm 2014 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng t...
Quyết định 11/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Th...
Quyết định 37/2013/QĐ-UBND Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài ...
Quyết định 2349/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến ...
Quyết định 1358/QĐ-TTCP năm 2013 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra C...
Quyết định 14/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 30/...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>