Quyết định 2354/QĐ-TTg năm 2013 về danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2354/QĐ-TTg Ngày ban hành: 04 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2354/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2011/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tại văn bản số 205/TTr-NHNN ngày 08 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia theo Phụ lục của Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên trong danh sách kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Chủ tịch Hội đồng:

Đồng chí Vũ Văn Ninh – Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng:

Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng:

Đồng chí Vũ Viết Ngoạn – Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

4. Ủy viên Hội đồng

– Đồng chí Đinh Tiến Dũng – Bộ Tài chính Bộ Tài chính;

– Đồng chí Vương Đình Huệ – Trưởng Ban kinh tế trung ương;

– Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam;

– Đồng chí Đinh Văn Ân – Trợ lý Tổng Bí thư;

– Đồng chí Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội;

– Đồng chí Phạm Viết Muôn – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

– Đồng chí Đào Quang Thu – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Đồng chí Trần Xuân Hà – Thứ trưởng Bộ Tài chính;

– Đồng chí Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ Công Thương;

– Đồng chí Nguyễn Đồng Tiến – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Đồng chí Lê Minh Hưng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Đồng chí Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Đồng chí Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– Đồng chí Vũ Bằng – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

– Đồng chí Trần Du Lịch – Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh;

– Đồng chí Võ Trí Thành – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương;

– Đồng chí Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam;

– Đồng chí Trần Hoàng Ngân – Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh;

– Đồng chí Cao Sỹ Kiêm – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

– Đồng chí Đào Văn Hùng – Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Đồng chí Trương Đình Tuyển – Chuyên gia tư vấn;

– Đồng chí Lê Đức Thúy – Chuyên gia tư vấn;

– Đồng chí Lê Xuân Nghĩa – Chuyên gia tư vấn;

– Đồng chí Cao Viết Sinh – Chuyên gia tư vấn;

– Đồng chí Vũ Dũng – Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;

– Đồng chí Lưu Văn Sáu – Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

5. Tổ thư ký giúp việc Hội đồng:

– Đồng chí Lê Đức Thọ – Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Tổ trưởng;

– Đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Tổ phó;

– Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng – Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Đồng chí Phạm Thị Lan Anh – Phó Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;

– Đồng chí Phạm Hoàng Dương – Chuyên viên Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

300x250 Quyết định 2354/QĐ TTg năm 2013 về danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia theo Quyết định 58/2011/QĐ TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Quyết định 05/2014/QĐ-TTg công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc...
Quyết định 04/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 chuyển nguyên trạng nhiệm vụ, tổ chức của Ban Đổi mới và Quản lý ...
Quyết định 57/2013/QĐ-UBND Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ ...
Quyết định 13/2014/QĐ-TTg quy định đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử t...
Quyết định 1008/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn – mực in Việt ...
Quyết định 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2011/QĐ-UBND quy định chế độ đi học đối với cán bộ,...
Quyết định 2268/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục dự án của tỉnh Bến Tre và Trà Vinh do Quỹ Quốc tế...
Quyết định 12/2013/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát th...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>