Quyết định 2235/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2235/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19 tháng 11 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2235/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG XANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8601/BKHĐT-KTĐN ngày 29 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) với các nội dung chính sau:

– Mức vốn đầu tư: 155,85 triệu USD, trong đó vốn vay từ nguồn Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế (IBRD) là 142,24 triệu USD, vốn đối ứng là 13,60 triệu USD do ngân sách thành phố Hồ Chí Minh tự thu xếp.

– Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

– Địa điểm thực hiện Dự án: Thành phố Hồ Chí Minh.

– Mục tiêu của Dự án:

+ Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực giao thông và rút ngắn thời gian đi lại trên tuyến đường từ phía tây sang phía đông thành phố và ngược lại; đảm bảo cung cấp vận chuyển khách nhanh và đáng tin cậy; xe buýt trở thành phương án thay thế các phương tiện giao thông tư nhân nhờ sự hấp dẫn và chất lượng cao sẽ được nhân rộng trên các tuyến khác của thành phố trong thời gian tới; góp phần giải quyết các điểm ùn tắc giao thông cục bộ trong giờ cao điểm; giảm số lượng tai nạn giao thông trên hành lang dự án.

+ Mục tiêu cụ thể: Tạo điều kiện thuận lợi cho khách tiếp cận với hành lang xe buýt nhanh BRT, đảm bảo cho tuyến xe buýt nhanh BRT hoạt động tối đa được công suất ngay trong giai đoạn đầu của dự án, tăng hiệu quả đầu tư của dự án, giảm mật độ lưu thông của các phương tiện giao thông cá nhân

– Kết quả chủ yếu của dự án: Các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến được xây dựng và cải tạo để phục vụ hành khách tiếp cận sử dụng tuyến xe buýt nhanh BRT và các phương tiện giao thông công cộng; tăng khả năng kết nối các tuyến xe buýt, cung cấp thông tin hành trình chính xác cho người dân tại các trạm dừng; tổ chức giao thông đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho thành phố; các đơn vị liên quan trực thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường năng lực về quản lý dự án; quy hoạch và quản lý giao thông công cộng ở đô thị.

– Thời hạn thực hiện Dự án: 04 năm, 2014-2019.

– Cơ chế tài chính:

+ Vốn vay WB (nguồn IBRD): thực hiện cơ chế cho vay lại.

+ Vốn đối ứng do Ngân sách thành phố Hồ Chí Minh tự thu xếp.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoàn chỉnh văn kiện theo ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, thực hiện các thủ tục chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng các quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ làm cơ sở đàm phán khoản vay dự án.

Điều 3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định điều kiện vay lại cụ thể cho dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– TTg CP, các PTTg;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– UBND thành phố Hồ Chí Minh;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.III, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Quyết định 2235/QĐ TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Quyết định 4291/QĐ-BGTVT năm 2013 về Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến 2010 và định hướ...
Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn một bước mô hình tổ chức y tế tỉ...
Quyết định 214/QĐ-TTg năm 2014 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướn...
Quyết định 205/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban h...
Quyết định 85/QĐ-QLCL năm 2014 về Kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành năm 2013 của Cục Quản lý...
Quyết định 176/QĐ-BTTTT năm 2014 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền...
Quyết định 2233/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục dự án “Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội,...
Quyết định 21/2013/QĐ-UBND quy định diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>