Quyết định 2233/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục dự án “Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội, giai đoạn 2013 – 2016″ do Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2233/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19 tháng 11 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2233/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “HỖ TRỢ CẢI THIỆN HỆ THỐNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI, GIAI ĐOẠN 2013 – 2016″ DO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HIỆP QUỐC TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 8915/BKHĐT-KTĐN ngày 05 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án “Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội, giai đoạn 2013 – 2016″ do Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Mục tiêu của Dự án:

Góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 15/NQ-TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trong lĩnh vực trợ giúp xã hội thông qua kiện toàn hệ thống trợ giúp xã hội nhằm: Mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp, phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 2,5 triệu người được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên, trong đó có trên 30% là người cao tuổi; Nâng mức trợ cấp xã hội và cải thiện mức sống, giảm mức độ tổn thương của đối tượng nhận trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế của Nhà nước; Xây dựng và cải tiến cơ chế vận hành hệ thống trợ giúp xã hội đảm bảo trợ giúp kịp thời theo đúng nhu cầu và đúng đối tượng hưởng lợi.

3. Các kết quả chính của Dự án:

– Nâng cao nhận thức và đồng thuận về những bất cập và khoảng trống trong cách xác định đối tượng, mức hỗ trợ, độ bao phủ, cơ chế tài chính, tính minh bạch và hiệu quả của các chính sách trợ giúp xã hội, qua đó xác định các lĩnh vực đổi mới chính sách trợ giúp xã hội.

– Một lộ trình đổi mới và tích hợp hệ thống trợ giúp xã hội rõ ràng và khả thi được xây dựng thông qua trong Đề án quốc gia đổi mới trợ giúp xã hội.

– Quá trình đổi mới trợ giúp xã hội được thực hiện thông qua các hỗ trợ: Xây dựng và thực hiện hiệu quả Đề án quốc gia đổi mới trợ giúp xã hội dựa trên mức sống tối thiểu của người dân; xây dựng các văn bản hướng dẫn áp dụng cách tiếp cận mức sống tối thiểu trong xác định các nhóm đối tượng và mức hỗ trợ của Chính phủ; Nâng cao năng lực của các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Đề án; Theo dõi và đánh giá việc thực hiện khung hoặc lộ trình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội dựa trên sự tham gia, bằng chứng và trong một khuôn khổ pháp lý phù hợp.

4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 12 năm 2016.

5. Tổng kinh phí Dự án: 2.300.000 USD, trong đó:

– Vốn ODA (viện trợ không hoàn lại): 2.000.000 USD (vốn đã được đảm bảo là 1.000.000 USD, vốn cần huy động thêm là 1.000.000 USD).

– Vốn đối ứng: 6,3 tỷ đồng (tương đương 300.000 USD).

6. Cơ chế tài chính trong nước:

– Đối với vốn ODA: 100% ngân sách cấp phát.

– Vốn đối ứng bằng tiền mặt và hiện vật do Cơ quan chủ quản tự bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam và các cơ quan có liên quan xây dựng, phê duyệt, ký kết Kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– TTg CP, các PTTg;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tư pháp;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Quyết định 2233/QĐ TTg năm 2013 phê duyệt danh mục dự án “Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội, giai đoạn 2013 – 2016″ do Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Quyết định 38/2013/QĐ-UBND Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hậu...
Quyết định 80/QĐ-BTTTT năm 2014 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng t...
Quyết định 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2011/QĐ-UBND quy định chế độ đi học đối với cán bộ,...
Quyết định 280/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho...
Quyết định 514/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác kỹ thuật giúp Bộ Giao thông vận tải tìm hiểu,...
Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi y tế đối với cán bộ, viên chức ...
Quyết định 2235/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Ch...
Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>