Quyết định 190/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển đô thị loại II (lần thứ 2) tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế” (Dự án) do Ngân hàng Phát triển Châu Á viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 190/QĐ-TTg Ngày ban hành: 25 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 190/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HTKT “PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ LOẠI II (LẦN THỨ 2) TẠI HÀ GIANG, VĨNH PHÚC VÀ THỪA THIÊN HUẾ” DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10551/BKHĐT-KTĐN ngày 31 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển các đô thị loại II (lần thứ 2) tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế” (Dự án) do ADB viện trợ không hoàn lại, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế.

Cơ quan đầu mối của Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổng kinh phí của Dự án: 1.000.000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 800.000 USD).

3. Mục tiêu chính của Dự án: Hỗ trợ các chủ Dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và lập kế hoạch chuẩn bị cho Dự án đầu tư vay vốn của ADB nhằm phát triển và nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị tại 3 thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang), Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

4. Kết quả đầu ra: Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư phát triển đô thị loại II tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế; xác định phạm vi công việc triển khai, thu xếp tài chính, kỹ thuật và các vấn đề đảm bảo về xã hội của Dự án vay vốn ADB.

5. Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2014 – 02/2015.

6. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách Nhà nước cấp phát

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang và Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với ADB văn bản tiếp nhận Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Xây dựng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Xây dựng;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– UBND các tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
– Lưu: VT, QHQT(3).HN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Quyết định 190/QĐ TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển đô thị loại II (lần thứ 2) tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế” (Dự án) do Ngân hàng Phát triển Châu Á viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Quyết định 123/QĐ-TTg năm 2014 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và ...
Quyết định 09/2014/QĐ-TTg nghĩa vụ tài chính của Tổ chức có nhà máy điện hạt nhân, phương thức quản ...
Quyết định 173/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế – ...
Quyết định 2383/QĐ-TTg năm 2013 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định 47/2013/QĐ-UBND quy định chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ trong thời gian chấp hành q...
Quyết định 2779/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2013 tiến hành cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Chè Việt Nam do...
Quyết định 17/2013/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013 kèm theo Q...
Quyết định 09/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 96/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>