Quyết định 190/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển đô thị loại II (lần thứ 2) tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế” (Dự án) do Ngân hàng Phát triển Châu Á viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 190/QĐ-TTg Ngày ban hành: 25 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 190/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HTKT “PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ LOẠI II (LẦN THỨ 2) TẠI HÀ GIANG, VĨNH PHÚC VÀ THỪA THIÊN HUẾ” DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10551/BKHĐT-KTĐN ngày 31 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển các đô thị loại II (lần thứ 2) tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế” (Dự án) do ADB viện trợ không hoàn lại, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế.

Cơ quan đầu mối của Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổng kinh phí của Dự án: 1.000.000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 800.000 USD).

3. Mục tiêu chính của Dự án: Hỗ trợ các chủ Dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và lập kế hoạch chuẩn bị cho Dự án đầu tư vay vốn của ADB nhằm phát triển và nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị tại 3 thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang), Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

4. Kết quả đầu ra: Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư phát triển đô thị loại II tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế; xác định phạm vi công việc triển khai, thu xếp tài chính, kỹ thuật và các vấn đề đảm bảo về xã hội của Dự án vay vốn ADB.

5. Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2014 – 02/2015.

6. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách Nhà nước cấp phát

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang và Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với ADB văn bản tiếp nhận Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Xây dựng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Xây dựng;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– UBND các tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
– Lưu: VT, QHQT(3).HN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Quyết định 190/QĐ TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển đô thị loại II (lần thứ 2) tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên Huế” (Dự án) do Ngân hàng Phát triển Châu Á viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Quyết định 2599/QĐ-TTg năm 2013 công nhận bảo vật quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định 39/2013/QĐ-UBND quy định bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Quyết định 80/QĐ-BTTTT năm 2014 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng t...
Quyết định 205/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban h...
Quyết định 13/2014/QĐ-TTg quy định đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử t...
Quyết định 31/2013/QĐ-UBND Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng T...
Quyết định 2235/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Ch...
Quyết định 27/2013/QĐ-UBND Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>