Quyết định 189/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 189/QĐ-TTg Ngày ban hành: 25 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 189/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC”, VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 212/BKHĐT-KTĐN ngày 13 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” (Dự án) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB).

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái.

Cơ quan điều phối Dự án: Bộ Xây dựng.

3. Mục tiêu chính: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, điều kiện vệ sinh môi trường và nâng cao mức sống cho người dân nhằm phát triển kinh tế – xã hội bền vững tại các thành phố, thị xã thuộc 07 tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái; tăng cường năng lực cấp Trung ương để hoạch định và phát triển các chính sách, chương trình phát triển đô thị quốc gia, xây dựng chiến lược triển khai phương pháp tiếp cận Chương trình trả theo kết quả trên toàn quốc; và nâng cao năng lực lập quy hoạch, kế hoạch, quản lý đô thị cho chính quyền các địa phương.

4. Hoạt động chính của Dự án:

– Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị tại các thành phố, thị xã thuộc 07 tỉnh trên bao gồm xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo một số tuyến đường, cầu, hồ điều hòa, hệ thống thoát nước, trường mầm non;

– Xây dựng và thực hiện chính sách quốc gia về phát triển đô thị, hỗ trợ kỹ thuật cho đơn vị quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các địa phương;

– Xác minh kết quả và giám sát, kiểm toán Dự án.

5. Thời gian thực hiện Dự án: 06 năm kể từ ngày Hiệp định vay có hiệu lực.

6. Tổng mức đầu tư của Dự án: 301,856 triệu USD, trong đó:

– Vốn vay Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc WB; 250 triệu USD;

– Vốn đối ứng phía Việt Nam: 51,856 triệu USD, được bố trí từ ngân sách của 07 tỉnh nói trên và Bộ Xây dựng;

– Việc phân bổ cụ thể vốn vay và vốn đối ứng của các cơ quan chủ quản như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

7. Cơ chế tài chính trong nước: Cơ chế hỗn hợp, gồm cả Ngân sách nhà nước cấp phát và cho vay lại.

Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiến nghị cụ thể cơ chế tài chính trong nước của Dự án theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trước khi đàm phán với WB,

Điều 3. Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm điều phối chung, hỗ trợ các địa phương triển khai Dự án. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái và Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm Dự án được WB phê duyệt trong tháng 6 năm 2014.

Điều 4. Đồng ý các cơ quan chủ quản được tiến hành các hoạt động thực hiện trước theo quy định hiện hành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Xây dựng;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– UBND các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN;
– Lưu: VT, QHQT(3). HN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

300x250 Quyết định 189/QĐ TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ ki...
Quyết định 280/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho...
Quyết định 84/QĐ-QLCL năm 2014 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Quản lý C...
Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi y tế đối với cán bộ, viên chức ...
Quyết định 2355/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế – xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đế...
Quyết định 2233/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục dự án “Hỗ trợ cải thiện hệ thống trợ giúp xã hội,...
Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường để xác định đ...
Quyết định 27/2013/QĐ-UBND Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>