Quyết định 176/QĐ-BTTTT năm 2014 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 176/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 176/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Bộ Tư pháp;
– Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
– Trung tâm Thông tin (để đưa tin);
– Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Hưng

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s
: 176/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phi hp

Thi gian thực hiện

1

Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2014 đến tháng 6/2014

2

Ban hành kế hoạch truyền thông phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Các đơn vị báo chí ngành

Tháng 01 /2014 đến tháng 02/2014

3

Xây dựng và ban hành danh mục thủ tục hành chính được rà soát theo lĩnh vực của năm 2014 và tổ chức triển khai theo kế hoạch Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 02/2014 đến tháng 11/2014

4

Tổ chức lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC; thực hiện việc đánh giá tác động, tính toán chi phí đối với các quy định TTHC theo quy định.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01 /2014 đến tháng 12/2014

5

Kiểm soát việc công bố và cập nhật, đăng tải TTHC, các văn bản quy định về TTHC đã được công bố, công khai trên CSDLQG.

Vụ Pháp chế, Trung tâm thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01 /2014 đến tháng 12/2014

6

Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên trang tin của Bộ.

Trung tâm Thông tin, Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2014 đến tháng 12/2014

7

Thực hiện công tác truyền thông về hoạt động và kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Vụ Pháp chế

Trung tâm thông tin, Báo Bưu điện (tại Việt Nam), VTC, Báo điện tử Vietnamnet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Tháng 01/2014 đến tháng 12/2014

8

Tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 1/2014 đến tháng 12/2014

9

Tổ chức họp tham vấn với các bên liên quan, các hiệp hội, tổ chức xã hội để cho ý kiến và xử lý các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định về TTHC.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các hiệp hội, tổ chức xã hội

Tháng 01/2014 đến tháng 12/2014

10

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính.

Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin, Báo Bưu điện (tại Việt Nam)

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01/2014 đến tháng 12/2014

11

Tổ chức tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác kim soát TTHC thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Vụ Pháp chế,

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 5, 10/2014

12

Tổ chức khảo sát và trao đổi kinh nghiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông tại một số địa phương.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 04/2014 đến 11/2014

13

Triển khai công tác kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác kiểm soát TTHC.

Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 10/2014 đến 12/2014

14

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp trang tin điện tử, chuyên mục cải cách thủ tục hành chính.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Cục Tin học hóa, Trung tâm thông tin

Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Báo chí, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

Tháng 02/2014 đến tháng 12/2014

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

300x250 Quyết định 176/QĐ BTTTT năm 2014 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành p...
Quyết định 514/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác kỹ thuật giúp Bộ Giao thông vận tải tìm hiểu,...
Quyết định 2290/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp tàu thủy V...
Quyết định 2284/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giố...
Quyết định 2235/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Ch...
Quyết định 30/2013/QĐ-UBND Quy chế Phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính ...
Quyết định 12/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí phân loại ấp, khu vực trên địa bàn Thành phố C...
Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư hồ chứa nước BôKaBang, xã Tu Tra,...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>