Quyết định 123/QĐ-TTg năm 2014 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 123/QĐ-TTg Ngày ban hành: 16 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 123/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Ngh đnh số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Viện Phim Việt Nam.

2. Viện Bảo tồn di tích.

3. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

4. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Học viện Âm nhạc Huế.

6. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

7. Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

9. Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

11. Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

12. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

13. Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

14. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.

15. Bảo tàng Hồ Chí Minh.

16. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

17. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

18. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

19. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

20. Thư viện Quốc gia Việt Nam.

21. Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật.

22. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

23. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

24. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

25. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam.

26. Nhà hát Cải lương Việt Nam.

27. Nhà hát Chèo Việt Nam.

28. Nhà hát Tuồng Việt Nam.

29. Nhà hát Múa rối Việt Nam.

30. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

31. Nhà hát Kịch Việt Nam.

32. Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam.

33. Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

34. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc.

35. Nhà hát Tuổi trẻ.

36. Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

37. Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội.

38. Trường quay Cổ Loa.

39. Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh.

40. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

41. Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Điều 2. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng B Giáo dc và Đào to

1. Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

2. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc.

3. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.

4. Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

5. Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Điều 3. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng.

2. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.

3. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang.

4. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nng.

5. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu.

6. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt.

Điều 4. Các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng B Văn hóa, Thể thao và Du lch

1. Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

3. Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ.

4. Khu Liên hp thể thao quốc gia.

Điều 5. Hiu lc và trách nhim thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
Văn phòng TW và các Ban của Đng;
Văn phòng Tổng Bí thư;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
Văn phòng Quốc hội;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện Kim sát nhân dân tối cao;
Kiểm toán Nhà nước;
UB Giám sát tài chính QG;
Ngân hàng Chính sách xã hội;
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

300x250 Quyết định 123/QĐ TTg năm 2014 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Quyết định 110/QĐ-TTg năm 2014 hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt do Thủ tướng Chính phủ ban ...
Quyết định 67/QĐ-TTg năm 2014 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn L...
Quyết định 38/2013/QĐ-UBND Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hậu...
Quyết định 16/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa...
Quyết định 85/QĐ-QLCL năm 2014 về Kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành năm 2013 của Cục Quản lý...
Quyết định 2235/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Ch...
Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ủy quyền xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài do Thành ph...
Quyết định 22/2013/QĐ-UBND Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>