Những yêu cầu đặt ra với người đại diện theo pháp luật và (Tổng) giám đốc của công ty TNHH hoặc CTCP?

Ty Huu Doc Ngoc

iStock 000008266083XSmall 0 Những yêu cầu đặt ra với người đại diện theo pháp luật và (Tổng) giám đốc của công ty TNHH hoặc CTCP?

Đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hoặc CTCP chịu trách nhiệm chính về tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty TNHH hoặc CTCP trước cơ quan nhà nước hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Chủ tịch Công ty (đối với công ty TNHH một thành viên) hoặc Chủ tịch HĐTV (đối với công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên), Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với công ty Cổ phần) hoặc (Tổng) giám đốc sẽ được đề cử làm người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hoặc CTCP.
Người đại diện theo pháp luật phải có thể là cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam nhưng phải thường trú tại Việt Nam. Khi người đại diện theo pháp luật không có mặt tại Việt Nam trong thời gian hơn 30 ngày, người đó phải ủy quyền bằng văn bản cho một người khác để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty TNHH, CTCP.
Đặc biệt, (Tổng) giám đốc của CTCP không đồng thời là (Tổng) giám đốc của một doanh nghiệp khác.

300x250 Những yêu cầu đặt ra với người đại diện theo pháp luật và (Tổng) giám đốc của công ty TNHH hoặc CTCP?

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>