Những điều kiện áp dụng đối với bên nhượng quyền và bên nhận quyền khi hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Ty Huu Doc Ngoc

immigration 300x180 Những điều kiện áp dụng đối với bên nhượng quyền và bên nhận quyền khi hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, các bên phải đáp ứng những điều kiện sau:
+ Điều kiện đối với Bên nhượng quyền
Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
– Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm. Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại;
– Thương nhân đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền (như Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương); và
– Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh hoặc là trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của luật pháp Việt Nam.
+ Điều kiện đối với Bên nhận nhượng quyền
Thương nhân được phép nhận nhượng quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

300x250 Những điều kiện áp dụng đối với bên nhượng quyền và bên nhận quyền khi hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>