Nhà đầu tư nước ngoài có thể xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư như thế nào?

Ty Huu Doc Ngoc

investment property2 300x180 Nhà đầu tư nước ngoài có thể xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư như thế nào?

Để nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục về đăng ký hoặc đánh giá dự án đầu tư, nhằm vào quy mô cũng như mục tiêu của các dự án đầu tư đó.

Để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị và nộp hồ sơ, bao gồm những văn bản theo yêu cầu của pháp luật tới cơ quan cấp phép, gồm những văn bản sau:

  • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (trong trường hợp đầu tư dưới hình thức BCC);
  • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (trong trường hợp việc thực hiện dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập một doanh nghiệp mới);
  • Hợp đồng liên doanh (trong trường hợp có thành lập công ty liên doanh);
  • Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Giải trình kinh tế – kỹ thuật (nếu có);
  • Giải trình điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng (đối với những dự án đầu tư rơi vào danh sách những lĩnh vực đầu tư có điều kiện); và
  • Những văn bản hỗ trợ khác tùy theo từng trường hợp.
300x250 Nhà đầu tư nước ngoài có thể xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư như thế nào?

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>