Người sử dụng lao động có thể quy định giờ làm việc của Người lao động trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng năm?

Ty Huu Doc Ngoc

contract2 300x180 Người sử dụng lao động có thể quy định giờ làm việc của Người lao động trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng năm?

Căn cứ theo BLLĐ, NSDLĐ có quyền quy định thời giờ làm việc theo giờ, hoặc theo ngày hoặc theo tuần.

Nếu NSDLĐ quy định thời giờ làm việc theo ngày thì thời giờ làm việc bình thường một ngày không quá 08 giờ và một tuần không quá 48 giờ.

Nếu NSDLĐ quy định thời giờ làm việc theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường một ngày không quá 10 giờ và một tuần không quá 48 giờ

NSDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận về việc làm thêm giờ nhưng tổng số giờ làm thêm là không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày nếu NSDLĐ quy định thời giờ làm việc theo ngày bốn giờ một ngày hoặc 200 giờ mỗi năm, ngoại trừ trong một số trường hợp đặc biệt mà số lượng giờ làm thêm không quá 300 giờ mỗi năm.

300x250 Người sử dụng lao động có thể quy định giờ làm việc của Người lao động trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng năm?

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>