Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2013 thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 99/NQ-CP Ngày ban hành: 19 tháng 08 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 99/NQ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG: ĐÔNG CƯƠNG, ĐÔNG HƯƠNG, ĐÔNG HẢI, QUẢNG HƯNG, QUẢNG THÀNH, QUẢNG THẮNG THUỘC THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Thành lập phường Đông Cương trên cơ sở toàn bộ 680,84 ha diện tích tự nhiên và 16.800 nhân khẩu của xã Đông Cương.

Phường Đông Cương có 680,64 ha diện tích tự nhiên và 16.800 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Cương: Đông giáp phường Hàm Rồng; Tây giáp xã Đông Lĩnh, xã Thiệu Vân; Nam giáp phường Đông Thọ; Bắc giáp xã Thiệu Dương.

2. Thành lập phường Đông Hương trên cơ sở toàn bộ 341,94 ha diện tích tự nhiên và 17.000 nhân khẩu của xã Đông Hương.

Phường Đông Hương có 341,94 ha diện tích tự nhiên và 17.000 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Hương: Đông và Bắc giáp phường Đông Hải; Tây giáp phường Nam Ngạn, phường Trường Thi, phường Lam Sơn; Nam giáp phường Đông Sơn.

3. Thành lập phường Đông Hải trên cơ sở toàn bộ 678 ha diện tích tự nhiên và 16.100 nhân khẩu của xã Đông Hải.

Phương Đông Hải có 678 ha diện tích tự nhiên và 16.100 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đông Hải: Đông giáp phường Quảng Hưng; Tây giáp phường Đông Hương; Nam giáp phường Đông Sơn; Bắc giáp xã Hoằng Long.

4. Thành lập phường Quảng Hưng trên cơ sở toàn bộ 618,3 ha diện tích tự nhiên và 14.450 nhân khẩu của xã Quảng Hưng.

Phường Quảng Hưng có 618,3 ha diện tích tự nhiên và 14.450 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quảng Hưng: Đông giáp xã Quảng Phú; Tây giáp phường Đông Hải; Nam giáp phường Quảng Thành, xã Hồng Kông; Bắc giáp xã Hoằng Quang, xã Hoằng Đại.

5. Thành lập phường Quảng Thành trên cơ sở toàn bộ 843,71 ha diện tích tự nhiên và 19.500 nhân khẩu của xã Quảng Thành.

Phường Quảng Thành có 843,71 ha diện tích tự nhiên và 19.500 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Quảng Thành: Đông giáp xã Hồng Kông; Tây giáp phường Đông Vệ; Nam giáp xã Quảng Thịnh và xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương; Bắc giáp phường Quảng Hưng, phường Đông Sơn.

6. Thành lập phường Quảng Thắng trên cơ sở toàn bộ 359 ha diện tích tự nhiên và 14.500 nhân khẩu của xã Quảng Thắng.

Phường Quảng Thắng có 359 ha diện tích tự nhiên và 14.500 nhân khẩu

Địa giới hành chính phường Quảng Thắng: Đông giáp phường Đông Vệ, phường Quảng Thành; Tây giáp xã Đông Hưng, phường An Hoạch; Nam giáp xã Quảng Thịnh; Bắc giáp phường Đông Vệ, phường An Hoạch.

7. Sau khi thành lập 06 phường , thành phố Thanh Hóa có 14.677,07 ha diện tích tự nhiên và 393.294 nhân khẩu, 37 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 20 phường: Hàm Rồng, Nam Ngạn, Đông Thọ, Trường Thi, Điện Biên, Phú Sơn, Tân Sơn, Lam Sơn, Đông Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Vệ, Tào Xuyên, An Hoạch, Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng và 17 xã: Hoằng Lý, Hoằng Long, Hoằng Anh, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Quảng Thịnh, Hồng Kông, Quảng Phú, Quảng Tâm, Quảng Cát, Đông Lĩnh, Đông Tân, Đông Hưng, Đông Vinh, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Thiệu Vân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
– Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
– Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
– Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
– HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa;
– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
– Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
– Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

300x250 Nghị quyết 99/NQ CP năm 2013 thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thành, Quảng Thắng thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2013 thành lập thị trấn Ia Ly thuộc huyện Chư Păh và thị trấn Đak Pơ thuộc ...
Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đăk H...
Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính xã Hùng Sơn để mở rộng địa giới hành ch...
Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014 của thành phố Hà Nội
Nghị quyết 114/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầ...
Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồ...
Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2013 vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành
Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>