Nghị quyết 94/NQ-CP năm 2013 thành lập thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung thuộc huyện Đông Hòa và thị trấn Phú Thứ thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên do Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 94/NQ-CP Ngày ban hành: 06 tháng 08 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 94/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HÒA VINH, THỊ TRẤN HÒA HIỆP TRUNG THUỘC HUYỆN ĐÔNG HÒA VÀ THỊ TRẤN PHÚ THỨ THUỘC HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung thuộc huyện Đông Hòa và thị trấn Phú Thứ thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên như sau:

1. Thành lập thị trấn Hòa Vinh trên cơ sở toàn bộ 887,16 ha diện tích tự nhiên và 14.167 nhân khẩu của xã Hòa Vinh.

Thị trấn Hòa Vinh có 887,16 ha diện tích tự nhiên và 14.167 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Hòa Vinh: Đông giáp xã Hòa Hiệp Bắc và thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa; Tây giáp xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa; Nam giáp xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa; Bắc giáp xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa và phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa.

2. Thành lập thị trấn Hòa Hiệp Trung trên cơ sở toàn bộ 1.349,61 ha diện tích tự nhiên và 20.445 nhân khẩu của xã Hòa Hiệp Trung.

Thị trấn Hòa Hiệp Trung có 1.349,61 ha diện tích tự nhiên và 20.445 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Hòa Hiệp Trung: Đông giáp biển Đông; Tây giáp thị trấn Hòa Vinh, xã Hòa Vinh, xã Hòa Xuân Đông và xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, Nam giáp xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa; Bắc giáp xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa.

3. Thành lập thị trấn Phú Thứ trên cơ sở toàn bộ 1.407,03 ha diện tích tự nhiên và 13.980 nhân khẩu của xã Hòa Bình 2.

Thị trấn Phú Thứ có 1.407,03 ha diện tích tự nhiên và 13.980 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Phú Thứ: Đông giáp xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa; Tây giáp xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa; Nam giáp xã Hòa Đồng và xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa; Bắc giáp xã Hòa Thắng và xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa.

4. Sau khi thành lập thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung thuộc huyện Đông Hòa và thị trấn Phú Thứ thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên:

a) Huyện Đông Hòa có 26.828,46 ha diện tích tự nhiên và 114.993 nhân khẩu, 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 02 thị trấn: Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung và 08 xã: Hòa Thành, Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam, Hòa Tâm, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc;

b) Huyện Tây Hòa có 60.945,06 ha diện tích tự nhiên và 116.272 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Phú Thứ và 10 xã; Hòa Bình 1, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông, Hòa Đồng, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Thứ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Hội đồng Dân tộc và Ủy ban pháp luật của Quốc hội;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
– HĐND, UBND tỉnh Phú Yên;
– Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TH, KTN, TH, PL, TCCV, Công báo;
– Lưu Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

300x250 Nghị quyết 94/NQ CP năm 2013 thành lập thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung thuộc huyện Đông Hòa và thị trấn Phú Thứ thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên do Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2013 thành lập thị trấn Ia Ly thuộc huyện Chư Păh và thị trấn Đak Pơ thuộc ...
Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm...
Nghị quyết 117/NQ-CP năm 2013 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2013
Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8
Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2013 thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quả...
Nghị quyết 88/NQ-CP năm 2013 thành lập phường Thanh Vinh thuộc thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ do Chính...
Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3
Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND bổ sung mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên đ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>