Nghị quyết 134/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng do Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 134/NQ-CP Ngày ban hành: 29 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 134/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC THỊ TRẤN LẠC DƯƠNG THUỘC HUYỆN LẠC DƯƠNG, THỊ TRẤN DI LINH THUỘC HUYỆN DI LINH, THỊ TRẤN ĐỒNG NAI THUỘC HUYỆN CÁT TIÊN VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN ĐỒNG NAI THÀNH THỊ TRẤN CÁT TIÊN THUỘC HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Điều chỉnh 3.461,4 ha diện tích tự nhiên và 2.704 nhân khẩu của xã Lát, huyện Lạc Dương để thị trấn Lạc Dương quản lý.

Thị trấn Lạc Dương có 7.061,0 ha diện tích tự nhiên và 7.942 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương: Đông giáp thành phố Đà Lạt, Tây giáp xã Lát, Nam giáp xã Lát và thành phố Đà Lạt, Bắc giáp xã Lát và xã Đạ Sar.

2. Điều chỉnh 550,44 ha diện tích tự nhiên, 4.658 nhân khẩu của xã Gung Ré và 88,24 ha diện tích tự nhiên, 593 nhân khẩu của xã Tân Châu, huyện Di Linh để thị trấn Di Linh quản lý.

Thị trấn Di Linh có 2.465,31 ha diện tích tự nhiên và 27.645 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Di Linh: Đông giáp xã Gung Ré, xã Tân Nghĩa và xã Đinh Lạc, Tây giáp xã Liên Đầm và xã Tân Châu, Nam giáp xã Gung Ré, Bắc giáp xã Tân Châu và xã Tân Nghĩa.

3. Điều chỉnh toàn bộ 679 ha diện tích tự nhiên và 3.921 nhân khẩu của xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên để thị trấn Đồng Nai quản lý và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên.

Thị trấn Cát Tiên có 2.025,81 ha diện tích tự nhiên và 11.319 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Cát Tiên: Đông giáp xã Tư Nghĩa và xã Mỹ Lâm, Tây giáp xã Đức Phổ và tỉnh Đồng Nai, Nam giáp xã Tư Nghĩa và tỉnh Đồng Nai, Bắc giáp xã Nam Ninh và huyện Di Linh.

4. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

a) Huyện Lạc Dương có 131.252,84 ha diện tích tự nhiên, 20.905 nhân khẩu, 06 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấn và 05 xã). Trong đó:

Xã Lát còn lại 21.713,6 ha diện tích tự nhiên và 1.933 nhân khẩu.

b) Huyện Di Linh có 161.464,8 ha diện tích tự nhiên, 160.830 nhân khẩu, 19 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấn và 18 xã). Trong đó:

– Xã Gung Ré còn lại 11.549,16 ha diện tích tự nhiên và 5.638 nhân khẩu.

– Xã Tân Châu còn lại 4.390,01 ha diện tích tự nhiên và 10.604 nhân khẩu.

c) Huyện Cát Tiên có 42.657 ha diện tích tự nhiên, 38.288 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấn và 10 xã).

d) Tỉnh Lâm Đồng có 977.219,54 ha diện tích tự nhiên, 1.234.585 nhân khẩu, 12 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố và 10 huyện), 148 đơn vị hành chính cấp xã (117 xã, 18 phường và 12 thị trấn).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
– Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
– HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng;
– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
– Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL, Công báo;
– Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

300x250 Nghị quyết 134/NQ CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng do Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2013 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7
Nghị quyết 94/NQ-CP năm 2013 thành lập thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung thuộc huyện Đông H...
Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuy...
Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Nghị quyết 37/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia ...
Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2013 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02
Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồ...
Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2012 ký kết Hiệp định về hợp tác du lịch Việt Nam và Ma-rốc do Chính phủ ban...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>