Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đăk Hà, 3 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum do Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 126/NQ-CP Ngày ban hành: 20 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 126/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP MỚI 2 XÃ THUỘC HUYỆN ĐĂK HÀ, 3 XÃ THUỘC HUYỆN SA THẦY VÀ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG NGÔ MÂY THUỘC THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đăk Hà, 3 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum như sau:

1. Thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đăk Hà.

a) Thành lập xã Đăk Long trên cơ sở điều chỉnh 3.000 ha diện tích tự nhiên, 3.125 nhân khẩu của xã Đăk Hring và 2.800 ha diện tích tự nhiên, 1.276 nhân khẩu của xã Đăk Pxi.

– Xã Đăk Long có 5.800 ha diện tích tự nhiên và 4.401 nhân khẩu.

– Địa giới hành chính xã Đăk Long: Đông giáp xã Đăk Hring và xã Đăk Pxi; Tây giáp huyện Đăk Tô; Nam giáp xã Đăk Hring và huyện Đăk Tô; Bắc giáp xã Đăk Pxi và huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

b) Thành lập xã Đăk Ngọk trên cơ sở điều chỉnh 1.604,69 ha diện tích tự nhiên, 635 nhân khẩu của xã Ngọk Wang; 1.270 ha diện tích tự nhiên, 1.246 nhân khẩu của xã Đăk Ui và 1.042,7 ha diện tích tự nhiên, 2.391 nhân khẩu của thị trấn Đăk Hà.

– Xã Đăk Ngọk có 3.917,39 ha diện tích tự nhiên và 4.272 nhân khẩu.

– Địa giới hành chính xã Đăk Ngọk: Đông giáp các xã: Ngọk Wang, Đăk Ui; Tây giáp thị trấn Đăk Hà và xã Đăk Mar; Nam giáp xã Hà Mòn và thị trấn Đăk Hà; Bắc giáp xã Đăk Ui.

2. Thành lập mới 3 xã thuộc huyện Sa Thầy.

a) Thành lập xã la Dom trên cơ sở điều chỉnh 32.254,7 ha diện tích tự nhiên và 2.299 nhân khẩu của xã Mô Rai.

Xã la Dom có 32.254,7 ha diện tích tự nhiên và 2.299 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã la Dom: Đông giáp xã la Tơi; Tây giáp xã la Đal và Campuchia; Nam giáp xã la Đal và xã la Tơi; Bắc giáp xã Mô Rai.

b) Thành lập xã la Đal trên cơ sở điều chỉnh 21.794,69 ha diện tích tự nhiên và 2.004 nhân khẩu của Mô Rai.

Xã la Đal có 21.794,69 ha diện tích tự nhiên và 2.004 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã la Đal: Đông giáp xã la Tơi và xã la Dom; Tây và Nam giáp Campuchia; Bắc giáp xã la Dom.

c) Thành lập xã la Tơi trên cơ sở điều chỉnh 43.963,83 ha diện tích tự nhiên và 2.264 nhân khẩu của xã Mô Rai.

Xã la Tơi có 43.963,83 ha diện tích tự nhiên và 2.264 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã la Tơi: Đông và Nam giáp tỉnh Gia Lai; Tây giáp xã la Đal và Campuchia; Bắc giáp xã la Dom và xã Mô Rai.

3. Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum.

Điều chỉnh 1.098,43 ha diện tích tự nhiên và 1.628 nhân khẩu của xã Vinh Quang thuộc thành phố Kon Tum để phường Ngô Mây quản lý.

Phường Ngô Mây có 1.722,73 ha diện tích tự nhiên và 4.125 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Ngô Mây: Đông giáp xã Đăk Cấm và các phường: Duy Tân, Quang Trung; Tây và Nam giáp xã Vinh Quang; Bắc giáp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

4. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã, phường, thị trấn:

a) Huyện Đăk Hà có 84.572,42 ha diện tích tự nhiên và 65.206 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Đăk Hà và 09 xã.

– Xã Đăk Hring còn lại 6.818,73 ha diện tích tự nhiên và 7.622 nhân khẩu.

– Xã Đăk Pxi còn lại 26.737,24 ha diện tích tự nhiên và 3.695 nhân khẩu.

– Xa Đăk Ui còn lại 9.518,77 ha diện tích tự nhiên và 5.264 nhân khẩu.

– Xã Ngọk Wang còn lại 6.201,74 ha diện tích tự nhiên và 4.485 nhân khẩu.

– Thị trấn Đăk Hà còn lại 1.518,21 ha diện tích tự nhiên và 16.141 nhân khẩu.

b) Huyện Sa Thầy có 241.535,52 ha diện tích tự nhiên và 48.690 nhân khẩu; có 14 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn Sa Thầy và 13 xã.

Xã Mô Rai còn lại 58.552,26 ha diện tích tự nhiên và 4.289 nhân khẩu.

c) Thành phố Kon Tum có 43.212,49 ha diện tích tự nhiên và 155.214 nhân khẩu; có 21 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 10 phường và 11 xã.

Xã Vinh Quang còn lại 1.041,62 ha diện tích tự nhiên và 9.059 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
– Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
– HĐNĐ, UBND tỉnh Kon Tum;
– Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
– Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TCCV, TH, KTN, PL;
– Lưu: Văn thư, NC (3b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

300x250 Nghị quyết 126/NQ CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đăk Hà, 3 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  do Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2013 phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ c...
Nghị quyết 94/NQ-CP năm 2013 thành lập thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung thuộc huyện Đông H...
Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2012 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 do Chính phủ
Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2012 thành lập thị xã Bình Minh và điều chỉnh địa giới hành chính để thành l...
Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồ...
Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6
Nghị quyết 22/NQ-CP năm 2012 phê duyệt Hiệp định về hợp tác lâm nghiệp giữa các nước thành viên Asea...
Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2012 ký kết Hiệp định về hợp tác du lịch Việt Nam và Ma-rốc do Chính phủ ban...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>