Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của thành phố Đà Nẵng

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 105/NQ-CP Ngày ban hành: 12 tháng 09 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 105/NQ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015) CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng (Tờ trình số 1114/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 46/TTr-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Đà Nng với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2010

Quy hoch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Quc gia phân bổ (ha)

Thành phố Đà Nng xác định (ha)

Tổng số

Din tích (ha)

Cơ cấu (%)

TNG DIN TÍCH T NHIÊN

128.543

100,00

128.543

100,00

1

Đất nông nghiệp

75.706

58,90

69.994

69.989

54,45

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

4.348

5,74

3.250

3.211

4,59

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

4.348

3.000

211

3.211

1.2

Đất trồng cây lâu năm

1.572

2,08

772

772

1,10

1.3

Đất rừng phòng hộ

8.625

11,39

8.679

15

8.694

12,42

1.4

Đất rừng đặc dụng

35.289

46,61

37.474

31.117

44,46

1.5

Đất rừng sản xuất

15.239

20,13

11.043

17.385

24,84

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản tập trung

161

0,21

150

150

0,21

2

Đất phi nông nghiệp

50.844

39,55

58.052

58.047

45,16

Trong đó

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

144

0,28

145

145

0,25

2.2

Đất quốc phòng

32.883

64,67

14.109

1.929

3,32

2.3

Đất an ninh

46

0,09

127

127

0,22

2.4

Đất khu công nghiệp

1.265

2,49

1.679

6

1.685

2,90

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

174

0,34

174

174

0,30

2.6

Đất di tích danh thắng

40

0,08

40

40

0,07

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

121

0,24

180

180

0,31

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

109

0,21

109

109

0,19

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

757

1,49

617

617

1,06

2.10

Đất phát triển hạ tầng

4.151

8,16

6.184

40

6.224

10,72

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

214

426

422

Đất cơ sở y tế

64

152

136

Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

335

1.764

1.174

Đất cơ sở th dục – thể thao

98

926

289

2.11

Đất ở tại đô thị

3.492

6,87

5.056

5.002

8,62

3

Đất chưa sử dụng

1.993

1,55

507

507

0,39

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

497

10

507

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

1.484

2

1.486

4

Đt đô thị

24.352

18,94

25.394

25.394

19,76

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

12.048

9,37

34.077

34.077

26,51

6

Đt khu du lịch

1.226

0,95

3.086

3.086

2,40

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ 2011-2020

Kỳ đầu
(2011- 2015)

Kỳ cuối (2016-2020)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

6.502

4.363

2.139

Trong đó:

1.1

Đất trng lúa

1.067

592

475

1.2

Đất trng cây lâu năm

800

348

452

1.3

Đất rừng đặc dụng

1.906

1.906

1.4

Đất rừng sn xuất

835

585

250

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản tập trung

81

81

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.1

Đất trồng lúa nước chuyn sang đt nuôi trng thủy sản

70

70

2.2

Đt rng đặc dụng chuyển sang đt rng sản xuất

2.266

2.266

3. Din tích đt chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thi kỳ 2011-2020

Kỳ đầu
2011-2015

Kỳ cuối
2016-2020

1

Đất nông nghiệp

784

534

250

1.1

Đất rừng phòng hộ

69

69

1.2

Đất rừng sn xuất

715

465

250

2

Đất phi nông nghiệp

702

444

258

2.1

Đất khu công nghiệp

11

5

6

2.2

Đất bãi thải, xử lý chất thải

29

29

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

21

21

2.4

Đất phát triển hạ tầng

149

72

77

2.5

Đất ở tại đô thị

321

174

147

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/25.000 do Ủy ban nhân dân thành ph Đà Nng xác lập ngày 05 tháng 02 năm 2013).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của thành ph Đà Nng với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại đất

Năm hiện trạng năm 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011*

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

128.543

128.543

128.543

128.543

128.543

128.543

1

Đất nông nghiệp

75.706

74.426

73.548

72.719

72.130

71.878

Trong đó

1.1

Đất trng lúa

4.348

4.139

3.991

3.856

3.731

3.686

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước 2 vụ

4.348

4.139

3.991

3.856

3.731

3.686

1.2

Đất trng cây lâu năm

1.572

1.429

1.362

1.320

1.267

1.224

1.3

Đất rừng phòng hộ

8.625

8.694

8.694

8.694

8.694

8.694

1.4

Đất rừng đặc dụng

35.289

34.457

34.049

31.117

31.117

31.117

1.5

Đất rừng sản xuất

15.239

15.360

15.662

17.385

17.385

17.385

1.6

Đầt nuôi trồng thủy sản tập trung

161

112

92

100

130

150

2

Đất phi nông nghiệp

50.844

52.453

53.571

54.618

55.354

55.650

Trong đó:

2.1

Đất xây dng trụ sở cơ quan, công trình sự nghip

144

145

145

145

145

145

2.2

Đất quốc phòng

32.883

2.314

2.232

2.141

2.110

2.078

2.3

Đất an ninh

46

52

56

70

84

127

2.4

Đất khu công nghiệp

1.265

1.265

1.330

1.383

1.411

1.462

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

174

174

174

174

174

174

2.6

Đất di tích danh thắng

40

40

40

40

40

40

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

121

151

151

180

180

180

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

109

109

109

109

109

109

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

757

740

728

717

702

684

2.10

Đất phát trin hạ tầng

4.152

4.498

4.726

4.924

5.194

5.419

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

214

234

254

286

323

323

Đất cơ sở y tế

64

67

72

82

93

107

Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

335

366

410

581

730

906

Đất cơ sở thể dục – thể thao

98

106

125

159

186

212

2.11

Đất ở tại đô thị

3.492

3.618

3.734

3.902

4.127

4.417

3

Đất chưa sử dụng

1.993

1.664

1.424

1.206

1.059

1.015

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

1.993

1.664

1.424

1.206

1.059

1.015

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

330

240

218

147

44

4

Đất đô thị

24.352

24.447

24.557

24.677

24.820

24.918

5

Đất khu bảo tn thiên nhiên

12.048

34.077

34.077

34.077

34.077

34.077

6

Đất khu du lịch

1.226

1.565

1.735

1.862

2.074

2.074

Ghi chú: * Diện tích kế hoạch năm 2011 là số liệu ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn v tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong k

Chia ra theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

4.363

1.498

1.049

974

589

253

Trong đó:

1.1

Đất trng lúa

592

46

50

255

145

96

1.2

Đất trng cây lâu năm

348

72

22

183

43

28

1.3

Đất rừng đặc dụng

1.906

977

929

1.4

Đất rừng sản xuất

585

230

278

77

1.5

Đất nuôi trng thủy sản tập trung

81

49

32

2

Chuyn đi cơ cấu sdụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

70

20

30

20

2.2

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất rừng sản xuất

2.266

2.266

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ

Chia ra theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

534

218

171

145

Trong đó:

1.1

Đất rừng phòng hộ

69

69

1.2

Đất rừng sản xut

465

149

171

145

2

Đất phi nông nghiệp

444

111

69

73

147

44

Trong đó:

2.1

Đất khu công nghiệp

4

4

2.2

Đất bãi thi, xử lý chất thi

29

29

2.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

21

21

2.4

Đất phát triển hạ tầng

72

12

16

19

15

9

2.5

Đất ở tại đô thị

174

36

17

28

68

25

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ Thành phố đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của Thành ph;

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; tăng đầu tư xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến nông sản tại địa phương;

3. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

4. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng;

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

6. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nng có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Chính phủ tổng hp báo cáo Quốc hội.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các Phó Th tướng Chính phủ;
Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Văn phòng Trung ương và các Ban ca Đng;
Văn phòng Tng Bí thư;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
Văn phòng Quốc hội;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Kiểm toán Nhà nước;
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
Ngân hàng Chính sách xã hội;
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam;
Cơ quan Trung ương của các đoàn th;
UBND thành phố Đà Nng;
S Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nng;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
Lưu: Văn thư, KTN (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

300x250 Nghị quyết 105/NQ CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của thành phố Đà Nẵng

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2014 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ ...
Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2013 phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật do Chính phủ ban hà...
Nghị quyết 94/NQ-CP năm 2013 thành lập thị trấn Hòa Vinh, thị trấn Hòa Hiệp Trung thuộc huyện Đông H...
Nghị quyết 37/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia ...
Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Nghị quyết 60/2011/QH12 về thi hành Luật sửa đổi Bộ luật tố tụn...
Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2012 phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật do Chính phủ ban hàn...
Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2012 phê duyệt Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đườ...
Nghị quyết 22/NQ-CP năm 2012 phê duyệt Hiệp định về hợp tác lâm nghiệp giữa các nước thành viên Asea...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>