Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2013 phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật do Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 101/NQ-CP Ngày ban hành: 20 tháng 08 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 101/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Ngày 12 và 13 tháng 8 năm 2013, Chính phủ họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.

1. Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo: Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình; Báo cáo đề xuất của Chính phủ về nội dung Chương IX Chính quyền địa phương; ý kiến của Chính phủ về Chương VII Chính phủ của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình. Chính phủ giao:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm không tchức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Trong đó, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc trong thực hiện thí đim; đề xuất mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo các phương án khác nhau; nêu rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, ưu điểm, nhược điểm của từng phương án; dự kiến đề xuất sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về những nội dung liên quan đến chính quyền địa phương tương ứng với mỗi phương án; tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và Ban Cán sự Đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị chỉ đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho ý kiến về các vấn đề trên, đặc biệt là phương án tổ chức chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ về việc tổng kết thí điểm, đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về những nội dung liên quan đến chính quyền địa phương, bảo đảm phù hp với thực tiễn, đạt được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổng hợp các nội dung quy định về chính quyền địa phương và Chính phủ cần sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp năm 1992. Trên cơ sở đó, dự kiến phương án sửa đổi, gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ; khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có văn bản kiến nghị với y ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

2. Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến về cơ chế kiểm soát việc ban hành thông tư, thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình.

Trong thời gian qua, chất lượng công tác xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật cũng như hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch còn chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính khả thi chưa cao, có một số văn bản mới được ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, vì có những phản ứng không đồng thuận trong dư luận xã hội.

Đ nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ yêu cầu – Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đề cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, bố trí đủ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác phối hp, tranh thủ ý kiến chuyên gia trong quá trình soạn thảo. Đối với các thông tư có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cơ quan chủ trì soạn thảo cần thực hiện đúng quy trình và chủ động lấy ý kiến của Bộ Tư pháp trước khi ban hành. Bộ Tư pháp cần tăng cường năng lực thm định và kim tra các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm văn bản quy phạm pháp luật ban hành hp hiến, hp pháp và có tính khả thi cao.

3. Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, do Bộ trưởng Bộ Y tế trình.

Luật bảo hiểm y tế phải thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về bảo him y tế toàn dân; kế thừa những quy định hiện hành đang phát huy hiệu quả, khc phục các tồn tại, bất hợp lý để thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế thừa ủy quyền Thủ tướng Chính ph, thay mặt Chính phủ, trình Quốc hội.

4. Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình.

Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) cần phải đáp ứng kịp thời các yêu cầu khách quan; bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; bình đng giới; kế thừa và nâng cao các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; bảo đảm sự thống nhất, đng bộ trong hệ thng pháp luật, cũng như sự tương thích với thông lệ quốc tế.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Quốc hội.

5. Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình.

Luật công chứng sửa đổi, bổ sung lần này cần tiếp tục thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về hoàn thiện thể chế tổ chức và hoạt động công chứng, phát trin các tchức hành nghề công chứng theo quy hoạch, đề cao giá trị pháp lý của các văn bản công chứng; nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của hoạt động công chứng, đội ngũ công chứng viên, mở rộng phạm vi hành nghề công chứng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, đẩy mạnh phân cp cho địa phương; xác định vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của các công chứng viên; tạo điều kiện để công chứng nước ta hội nhập với nghề công chứng quốc tế.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Quốc hội.

6. Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình.

Việc sửa đổi Luật bảo vệ môi trường nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, bổ sung các giải pháp đồng bộ, đủ mạnh, có tính đột phá để phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, cải thiện môi trường, phát triển bền vững đất nước; ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh môi trường.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Quốc hội.

Để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường các lưu vực sông, Thủ tướng chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thành lập Chi cục bảo vệ môi trường tại các lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy; sông cầu; hệ thống sông Đồng Nai trên cơ sở sửa đổi Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong tháng 10 năm 2013.

7. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về mục tiêu, quan điểm và một số định hướng cơ bản sửa đổi Bộ luật dân sự, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình.

Việc sửa đổi Bộ luật dân sự lần này cần bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước; cụ thể hóa các nguyên tắc cơ bản của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phù hợp với Hiến pháp; có tính kế thừa và phát triển các quy định còn phù hợp; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam; bảo đảm nguyên tc Bộ luật dân sự là Bộ luật nn, có vị trí, vai trò là luật chung của hệ thống pháp luật tư, theo đó Bộ luật dân sự quy định các vấn đề có tính nguyên tắc, các luật chuyên ngành quy định về các vấn đề có tính chuyên ngành.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, tiếp tục hoàn chỉnh dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) để trình Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Quc hội, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

8. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về quan điểm, định hướng cơ bản của dự án Luật quản lý, sử dụng vn nhà nước đu tư vào sản xut, kinh doanh, do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Chính phủ nhất trí xây dựng một đạo luật điều chỉnh đồng bộ hoạt động đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, cần tiếp tục nghiên cứu xác định cụ thể tên gọi và phạm vi điều chỉnh và nội dung của dự án Luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không chồng lấn với các luật chuyên ngành khác.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh dự án Luật.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo y ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh thời gian trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5 năm 2014) dự án Luật này.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu mô hình quản lý của chủ sở hữu nhà nước đi với doanh nghiệp nhà nước phù hp với chủ trương của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI.

Nơi nhận:
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
HĐND, UBNĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Văn phòng Tổng Bí thư;
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đng;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
Văn phòng Quốc hội;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
Ngân hàng Chính sách xã hội;
Ngân hàng Phát trin Việt Nam;
UBTW Mặt trận T quốc Việt Nam;
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
Lưu: Văn thư, TH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

300x250 Nghị quyết 101/NQ CP năm 2013 phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật do Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2014 về đẩy mạnh thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp qu...
Nghị quyết 133/NQ-CP năm 2013 thành lập thị xã Ngã Năm và 3 phường thuộc thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Tr...
Nghị quyết 134/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành c...
Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2013 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7
Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2013 thành lập phường Vĩnh Nguơn thuộc thị xã Châu Đốc và thành lập thành ph...
Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2013 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02
Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Nghị quyết 60/2011/QH12 về thi hành Luật sửa đổi Bộ luật tố tụn...
Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án do Hội đồng Thẩm phá...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>