Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 09/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10 tháng 07 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 09/2013/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 10 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH MỨC CHI BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ SÁU

(Từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 30/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Sáu đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

1. Về chi các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề cải cách hành chính:

a) Chủ trì cuộc họp:

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức: 100.000 đồng/người/buổi.

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức: 75.000 đồng/người/buổi.

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức: 50.000 đồng/người/buổi.

b) Đại biểu được mời tham dự cuộc họp:

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức: 75.000 đồng/người/buổi.

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức: 50.000 đồng/người/buổi.

– Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức: 30.000 đồng/người/buổi.

c) Bài tham luận tại cuộc họp:

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức: 300.000 đồng/bài viết.

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức: 200.000 đồng/bài viết;

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức: 100.000 đồng/bài viết.

d) Bài nhận xét, góp ý, chỉnh sửa tại cuộc họp:

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức: 150.000 đồng/bài viết.

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức: 100.000 đồng/bài viết.

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức: 70.000 đồng/bài viết.

2. Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước: 400.000 đồng/người/tháng.

3. Các mức chi chưa được quy định tại Nghị quyết này thì áp dụng theo chế độ, định mức, tiêu chuẩn do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

4. Nguồn kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được bố trí trong dự toán hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013 và thay thế Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Cà Mau ban hành mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2013.

Nơi nhận:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Chính phủ;
Bộ Tài chính;
Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
TT. Tỉnh ủy;
UBND tỉnh;
BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
Đoàn ĐBQH tỉnh;
Đại biểu HĐND tỉnh;
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
Cổng Thông tin Điện tử tnh;
Bộ phận công nghệ – thông tin;
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Bùi Công Bửu

300x250 Nghị quyết 09/2013/NQ HĐND về mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Nghị quyết 121/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2013
Nghị quyết 115/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư giữa Hai-ti và Việt ...
Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2013 thành lập các phường: Đông Cương, Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quả...
Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2013 phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ c...
Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND biện pháp cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạ...
Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2013 thành lập phường Vĩnh Nguơn thuộc thị xã Châu Đốc và thành lập thành ph...
Nghị quyết 75/NQ-CP năm 2012 phê duyệt Nghị định thư số 6 về Ga trung chuyển và Ga biên giới đường s...
Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2012 phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật do Chính phủ ban hàn...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>