Nghị định 217/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 217/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 26 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 217/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2012/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Theo đề nghị của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Tổ chức – Cán bộ.

2. Ban Kế hoạch – Tài chính.

3. Ban Quản lý Khoa học.

4. Ban Hợp tác quốc tế.

5. Văn phòng.

6. Viện Triết học.

7. Viện Nhà nước và Pháp luật.

8. Viện Kinh tế Việt Nam.

9. Viện Xã hội học.

10. Viện Nghiên cứu Văn hóa.

11. Viện Nghiên cứu Con người.

12. Viện Tâm lý học.

13. Viện Sử học.

14. Viện Văn học.

15. Viện Ngôn ngữ học.

16. Viện Nghiên cứu Hán – Nôm.

17. Viện Dân tộc học.

18. Viện Khảo cổ học.

19. Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

20. Viện Địa lý nhân văn.

21. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

22. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

23. Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

24. Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

25. Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng.

26. Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.

27. Viện Nghiên cứu Hồng Kông.

28. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

29. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

30. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á.

31. Viện Nghiên cứu Châu Âu.

32. Viện Nghiên cứu Châu Mỹ.

33. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

34. Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

35. Viện Thông tin Khoa học xã hội.

36. Trung tâm Phân tích và Dự báo.

37. Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin.

38. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

39. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.

40. Học viện Khoa học xã hội.

41. Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Tại Điều này, các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 5 là các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được thành lập phòng; các đơn vị quy định từ khoản 6 đến khoản 37 là các đơn vị nghiên cứu khoa học; các đơn vị quy định từ khoản 38 đến khoản 41 là các đơn vị sự nghiệp khác.

Căn cứ nhu cầu phát triển, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quyết định thành lập, đổi tên, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị khác trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có Chủ tịch và không quá 04 Phó Chủ tịch. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.”

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2014.

2. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

300x250 Nghị định 217/2013/NĐ CP sửa đổi Nghị định 109/2012/NĐ CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước th...
Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh n...
Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và...
Nghị định 96/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 86/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh lực lượng Cảnh ...
Nghị định 107/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông...
Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số
Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>