Mức lương tối thiểu

Ty Huu Doc Ngoc

rainbow pie chart Mức lương tối thiểu

Lương là một trong những nội dung bắt buộc của HĐLĐ, được sự đồng ý của cả NSDLĐ và NLĐ trong việc xem xét chất lượng sản xuất, chất lượng và kết quả của công việc do NLĐ thực hiện. Mức lương của NLĐ do hai bên thỏa thuận và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định.

Đối với NLĐ làm công việc hoặc có chức danh đòi hỏi NLĐ phải qua đào tạo, học nghề (kể cả NLĐ do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do do Nhà nước quy định.

Nếu NLĐ làm công việc hoặc có chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương tối thiểu vùng bao gồm 04 mức phù hợp với những khó khăn của địa điểm nơi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có cơ sở đặt tại đó.

300x250 Mức lương tối thiểu

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>