Một số điểm mới của Bộ luật lao động

Ty Huu Doc Ngoc

group 300x150 Một số điểm mới của Bộ luật lao động

Bộ luật Lao động của Việt Nam (“BLLĐ”) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2013 và thay thế toàn bộ BLLĐ được ban hành 1994 và các Luật sửa đổi BLLĐ 1994 vào các năm 2002, 2006  và 2007. Một số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật cũng được ban hành nhằm quy định về việc hướng dẫn và thực hiện BLLĐ, bao gồm cả Nghị định của Chính phủ, Thông tư và Quyết định của các Bộ và các Công văn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (“BLĐTBXH”) ngay sau khi BLLĐ có hiệu lực.

Lần đầu tiên BLLĐ công nhận hoạt động cho thuê lao động như một dịch vụ cung ứng lao động tạm thời (tối đa là 12 tháng) cho doanh nghiệp để (i) đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhân lực trong khoảng thời gian nhất định; (ii) thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân hoặc giảm bớt thời giờ làm việc; hoặc có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

BLLĐ khuyến khích tuyển dụng và thuê lao động Việt Nam thông qua việc giảm thời hạn Giấy phép lao động của người nước ngoài từ 03 năm còn 02 năm và yêu cầu người lao động nước xin Giấy phép lao động mới khi giấy phép lao động đã được cấp hết hiệu lực thay cho việc gia hạn Giấy phép lao động như trước đây.

BLLĐ bổ sung các điều khoản nhằm xây dựng và tăng cường cơ chế dân chủ tại nơi làm việc. Theo đó,BLLĐ yêu cầu người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, gồm quy chế đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị người lao động (“NLĐ“) góp phần tạo mối quan hệ lao động hài hòa tại nơi làm việc.

300x250 Một số điểm mới của Bộ luật lao động

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>