Lệnh công bố Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi năm 2009

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 02/2009/L-CTN Ngày ban hành: 06 tháng 03 năm 2009
Loại văn bản: Người ký:

CHỦ TỊCH NƯỚC
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 02/2009/L-CTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10,
Căn cứ Điều 19 của Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ

Pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 27 tháng 2 năm 2009./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Minh Triết

300x250 Lệnh công bố Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi năm 2009

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>