Kê khai và trả Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp như thế nào?

Ty Huu Doc Ngoc

student sleeping on book Kê khai và trả Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp như thế nào?

Doanh nghiệp trả TTNDN cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp có văn phòng đặt trụ sở chính. Nếu doanh nghiệp có nhiều chi nhánh ở các tỉnh khác, thì phần tính thuế sẽ được tính theo một tỷ lệ chi phí giữa nơi doanh nghiệp có ngành sản xuất và địa điểm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính của nó.
Các tờ khai kê khai TTNDN tạm thời sẽ được cung cấp trên cơ sở hàng quý và thuế thu nhập doanh nghiệp phải được trả vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Các tờ khai quyết toán TTNDN phải được nộp không muộn hơn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

300x250 Kê khai và trả Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp như thế nào?

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>