Hướng dẫn 821/NHCS-TD năm 2009 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 821/NHCS-TD Ngày ban hành: 15 tháng 04 năm 2009
Loại văn bản: Người ký:

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 821/NHCS-TD

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHO VAY VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2009/QĐ-TTG NGÀY 23/02/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM TRONG DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO SUY GIẢM KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/02/2009 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.
Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn thực hiện cho vay vốn đối với người lao động mất việc làm như sau:

1. Đối tượng được vay vốn

1.1. Người lao động bị mất việc làm trong năm 2009, do doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế mà phải giảm số lao động hiện có từ 30% trở lên (không kể lao động thời vụ có thời hạn dưới 3 tháng);

1.2. Người lao động bị mất việc làm tại các doanh nghiệp mà Chủ doanh nghiệp bỏ trốn trong năm 2009;

1.3. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm trong năm 2009 do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn.

2. Chính sách vay vốn

2.1. Được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm.

2.2. Được vay vốn để học nghề theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm.

2.3. Được vay vốn từ chương trình cho vay xuất khẩu lao động như đối tượng chính sách quy định tại Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 4 năm 2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc ngày người lao động về nước.

3. Quy trình, thủ tục cho vay

3.1. Đối tượng vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg được vay vốn từ chương trình nào thì quy trình, thủ tục, lãi suất, thời hạn, … sẽ thực hiện theo văn bản hướng dẫn hiện hành của NHCSXH về chương trình đó.

3.2. Ngoài hồ sơ vay vốn theo quy định hiện hành, người vay cần có văn bản chứng minh người lao động bị mất việc làm, cụ thể:

– Bản sao hợp đồng lao động;

– Bản sao thanh lý hợp đồng lao động;

– Đối với người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng bị mất việc làm phải về nước trước thời hạn phải kèm theo bản sao hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc bản sao hợp đồng cá nhân và xác nhận của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đăng ký hợp đồng cá nhân.

3.3. Mức cho vay

Mức cho vay đối với đối tượng vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg được thực hiện theo mức cho vay theo quy định hiện hành của từng chương trình.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Công tác kế hoạch

NHCSXH các địa phương chủ động làm việc với các cơ quan có liên quan tại địa phương để nắm được dự báo số lượng lao động mất việc làm, lập kế hoạch nhu cầu về vốn cho vay theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg báo cáo về Hội sở chính NHCSXH.

4.2. Chế độ báo cáo thống kê

Định kỳ vào ngày 07 hàng tháng, chi nhánh lập báo cáo thống kê theo mẫu Báo cáo kết quả cho vay người lao động bị mất việc làm (theo mẫu đính kèm thông tư 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC) gửi về Hội sở chính NHCSXH.

4.3. Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ thực hiện cho vay đối với người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 và trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc ngày người lao động về nước. Vì vậy, NHCSXH các cấp tổ chức phổ biến ngay nội dung Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nội dung văn bản hướng dẫn cho vay này tới cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác cho vay và cán bộ Tổ TK&VV để triển khai chương trình cho vay này đúng quy định. Đồng thời tổ chức tuyên truyền và công khai chủ trương, chính sách, công khai đối tượng thụ hưởng và danh sách hộ được vay vốn tới đông đảo quần chúng nhân dân biết để thực hiện.

4.4. NHCSXH các địa phương có trách nhiệm báo cáo UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện để triển khai Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Hội sở chính NHCSXH để xem xét, giải quyết.

(Xin gửi kèm Thông tư số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/02/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
– Bộ Tài chính; (để báo cáo)
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; (để báo cáo)
– Các tổ chức chính trị – xã hội (để phối hợp thực hiện);
– Chủ tịch HĐQT NHCSXH;
– Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc;
– Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát;
– Các phòng, Ban tại HSCl
– TT Đào tạo, TT Công nghệ thông tin (Fastnet);
– Sở giao dịch, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, TP;
– Website NHCSXH;
– Lưu VT, Phòng NVTD.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Quyết Thắng

300x250 Hướng dẫn 821/NHCS TD năm 2009 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ TTg về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Hướng dẫn 467/SXD-KTTH về trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, h...
Hướng dẫn 1690/LĐTBXH-TTr tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng ch...
Hướng dẫn 37-HD/BTCTW thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác...
Hướng dẫn 1173/HD-SXD-STTTT về trình tự thủ tục xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di...
Hướng dẫn 1902/HD-TLĐ năm 2009 về việc tổ chức và hoạt động của Công đoàn cơ sở cơ quan xã, phường, ...
Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ năm 2009 về xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá do Tổng Liên đoàn...
Hướng dẫn 551/SXD-QLXD điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do ...
Hướng dẫn 1520/NHCS-TDNN năm 2009 về thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>