Hướng dẫn 551/SXD-QLXD điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 551/SXD-QLXD Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2009
Loại văn bản: Người ký:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 551/SXD-QLXD
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2009/TT-BXD

Huế, ngày 19 tháng 06 năm 2009

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG THEO THÔNG TƯ 05/2009/TT-BXD NGÀY 15/04/2009 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Kính gửi :

-Các chủ đầu tư xây dựng công trình
-Các tổ chức hoạt động xây dựng

Ngày 15/04/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Thông tư có hiệu lực thi hành 45 ngày kể từ ngày ký, tức là có hiệu lực thi hành trên phạm vi cả nước kể từ ngày 20/05/2009. Để việc áp dụng Thông tư trên phù hợp với mức lương tối thiểu vùng và các quy định liên quan hiện hành tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Xây dựng hướng dẫn thêm một số nội dung cụ thể như sau :

1. Lý do điều chỉnh dự toán xây dựng công trình :

1.1 Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Trước đó, Nghị định 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 chỉ quy định mức lương tối thiểu chung.

1.2 Mức lương tối thiểu thay đổi làm cho chi phí nhân công trong dự toán xây dựng thay đổi và kéo theo sự thay đổi của giá ca máy thi công bởi yếu tố lương công nhân điều khiển máy có biến động.

2. Nguyên tắc điều chỉnh dự toán :

2.1 Điều chỉnh dự toán từ ngày 01/01/2009 theo mức lương tối thiểu vùng đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước đang thực hiện dở dang mà người quyết định đầu tư chưa quyết định chuyển tiếp thực hiện quản lý chi phí đầu tư XDCT theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/05/2007 của Chính phủ.

2.2 Điều chỉnh dự toán XDCT được lập theo đơn giá xây dựng (phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát xây dựng) của các tỉnh, thành được lập theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng.(Nếu đơn giá đã ban hành với mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng thì nội suy hệ số thích hợp).

2.3 Công trình được lập đơn giá riêng hoặc bảng giá ca máy với mức lương tối thiểu khác với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 thì căn cứ nguyên tắc, phương pháp được hướng dẫn của Thông tư này để thực hiện điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng mới.

2.4 Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2009 phải theo hợp đồng và các điều kiện đã thỏa thuận ký kết trong hợp đồng.

Trường hợp các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi của người lao động.

3. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình :

Ở tỉnh Thừa Thiên Huế, dự toán xây dựng công trình có thể được lập từ độ đơn giá địa phương được công bố tại công văn số / ngày

của UBND tỉnh (gọi tắt là dự toán theo đơn giá) hoặc lập theo định mức dự toán xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố (văn bản số /VP-BXD) và lắp giá vật liệu trên địa bàn được Liên sở Tài chính-Xây dựng công bố hàng tháng (gọi tắt là dự toán theo định mức). Để đáp ứng yêu cầu của các đơn vị khi lập mới hay điều chỉnh dự toán, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau :

3.1 Điều chỉnh chi phí nhân công :

3.1.1 Khi lập dự toán theo đơn giá :

Chi phí nhân công khi dự toán lập theo đơn giá (CPNC): bằng chi phí nhân công trong đơn giá địa phương (NC) nhân với hệ số điều chỉnh nhân công (Knc).

CPNC = NC x Knc

-Hệ số điều chỉnh nhân công (Knc) bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới chia cho mức lương tối thiểu chung đã tính trong đơn giá.

-Chi phí nhân công trong các tập đơn giá dự toán xây dựng công trình (phần xây dựng, phần lắp đặt và phần khảo sát xây dựng) được lập với mức lương tối thiểu chung là 450.000 đồng/tháng.

-Mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 và các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công thể hiện tại bảng 1 :

Bảng 1 : Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công khi đơn giá được lập với mức lương tối thiểu chung 450.000 đồng/tháng

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh TT.Huế

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công xây dựng (Knc)

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công khảo sát (Knc)

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công thí nghiệm VL và cấu kiện (Knc)

TP Huế (Vùng III)

690.000

1,53

1,53

3,62

Các huyện (Vùng IV)

650.000

1,44

1,44

3,41

Chú ý : Mức lương tối thiểu vùng chưa bao gồm phụ cấp khu vực. Do đó, khi lập dự toán cho công trình tại nơi có phụ cấp khu vực (ví dụ huyện A Lưới) thí ngoài điều chỉnh theo 2.1.1, còn tính thêm phụ cấp khu vực.

3.1.2 Khi lập dự toán theo định mức : Khi dự toán được lập theo định mức chi tiết, chi phí nhân công có thể điều chỉnh bằng 2 cách :

3.1.2.1 Điều chỉnh tổng chi phí nhân công bằng hệ số Knc ở bảng 1 :

Dùng giá trị ngày công theo cấp bậc tương ứng với mức lương tối thiểu chung 450.000 đồng/tháng, sau đó, lấy tổng chi phí nhân công (NC) nhân với hệ số điều chỉnh (Knc) như ở 2.1.1 nêu trên.

3.1.2.2 Điều chỉnh giá trị ngày công của từng loại bậc thợ theo mức lương tối thiểu vùng :

Tính theo cách này thì tổng chi phí nhân công (NC) không phải áp dụng hệ số Knc hay (Knc=1), vì giá trị ngày công đã điều chỉnh theo hệ số.

Cách tính giá trị ngày công theo bậc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xem phụ lục đính kèm văn bản này.

3.2 Điều chỉnh chi phí máy thi công :

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư 05/2009/TT-BXD, hệ số điều chỉnh giá ca máy (Kmay) được xác định bằng phương pháp bình quân gia quyền của chi phí theo nhóm máy.

CPMAY = MAY x Kmay

Trong đó, CPMAY : Chi phí máy điều chỉnh

MAY : Chi phí máy thi công tính theo bảng giá ca máy được lập với mức lương tối thiểu chung 450.000 đồng/tháng.

Kmay : Hệ số điều chỉnh chi phí máy ứng với mức lương tối thiểu vùng, theo bảng 2 dưới đây.

Bảng 2 : Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công khi bảng đơn giá ca máy được lập với mức lương tối thiểu chung 450.000 đồng/tháng

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh TT.Huế

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công xây dựng (Kmay)

Hệ số điều chỉnh chi máy khảo sát (Kmay)

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thí nghiệm VL và cấu kiện (Kmay)

TP Huế (Vùng III)

690.000

1,16

1,16

1,16

Các huyện (Vùng IV)

650.000

1,14

1.14

1,14

Riêng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, bảng giá ca máy (Văn bản công bố số 2416/UBND-XD ngày 12/05/2008) đã được lập với mức lương tối thiểu chung 540.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 01/01/2008. Từ đó, nội suy hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công thể hiện ở bảng 3 :

Bảng 3 : Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công khi bảng đơn giá ca máy được lập với mức lương tối thiểu chung 540.000 đồng/tháng

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh TT.Huế

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công xây dựng (Kmay)

Hệ số điều chỉnh chi máy khảo sát (Kmay)

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thí nghiệm VL và cấu kiện (Kmay)

TP Huế (Vùng III)

690.000

1,09

1,09

1,09

Các huyện (Vùng IV)

650.000

1,077

1.077

1,077

Trên đây là những hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng cho phù hợp với đặc thù của địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, trở ngại đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế để có phương án làm rõ, giải quyết.

Nơi nhận :
-Như trên;
-UBND tỉnh (báo cáo)
-GĐ,PGĐ Sở
-Lưu VT, QLXD, HTKT
-Website Sở Xây dựng

KT. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Viên

300x250 Hướng dẫn 551/SXD QLXD điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo Thông tư 05/2009/TT BXD do Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Hướng dẫn 2437/NHCS-TDNN thực hiện cho vay hộ nghèo xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt theo Quyết địn...
Hướng dẫn 467/SXD-KTTH về trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, h...
Hướng dẫn 211/HĐTVĐX thực hiện Quyết định 697/2010/QĐ-CTN về đặc xá năm 2010 do Hội đồng tư vấn đặc ...
Hướng dẫn 1690/LĐTBXH-TTr tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng ch...
Hướng dẫn 37-HD/BTCTW thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác...
Hướng dẫn 690/HD-SXD quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa...
Hướng dẫn 579/TY-TTr về thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề thú y do Cục Thú y ban hành
Hướng dẫn 821/NHCS-TD năm 2009 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>