Hướng dẫn 225/HD-SXD điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 225/HD-SXD Ngày ban hành: 11 tháng 05 năm 2009
Loại văn bản: Người ký:

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 225/HD-SXD

Điện Biên Phủ, ngày 11 tháng 05 năm 2009

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRONG XÂY DỰNG THEO LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong Thông tư này gọi chung là Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ);
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Để việc thực hiện chi phí nhân công trong xây dựng theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên thống nhất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước. Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng công trình như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán này thực hiện từ ngày 01/01/2009 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đang thực hiện dở dang mà người quyết định đầu tư chưa quyết định chuyển tiếp thực hiện chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các qui định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại văn bản này.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ.

1. Thành phố Điện Biên Phủ (vùng 3 mức lương tối thiểu 690.000đ):

TT

Đơn giá, mức lương

Hệ số điều chỉnh nhân công

Đơn giá

Lương tối thiểu

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm III

1

Trường hợp áp dụng đơn giá số 34/1999/QĐ-UB ngày 5/7/1999; số 18/2003/QĐ-UB ngày 10/4/2003.

144.000

6,258

6,268

6,545

2

Trường hợp áp dụng đơn giá 58/2003/QĐ-UB ngày 01/9/2003

290.000

3,107

3,112

3,250

3

Trường hợp áp dụng đơn giá 10; 11/2006/QĐ-UB ngày 7/8/2006

350.000

1,967

1,967

1,967

2. Các huyện, thị còn lại trong tỉnh (vùng 4 mức lương tối thiểu 650.000đ):

TT

Đơn giá, mức lương

Hệ số điều chỉnh nhân công

Đơn giá

Lương tối thiểu

Nhóm I

Nhóm II

Nhóm III

1

Trường hợp áp dụng đơn giá số 34/1999/QĐ-UB ngày 5/7/1999; số 18/2003/QĐ-UB ngày 10/4/2003.

144.000

5,895

5,909

6,166

2

Trường hợp áp dụng đơn giá 58/2003/QĐ-UB ngày 01/9/2003

290.000

2,927

2,932

3,062

3

Trường hợp áp dụng đơn giá 10; 11/2006/QĐ-UB ngày 7/8/2006

350.000

1,851

1,851

1,851

3. Một số quy định khác.

– Trường hợp dự toán công trình xây dựng đã lập theo các văn bản Hướng dẫn số 58a/HD-SXD ngày 23/01/2008; số 126/SXD-HD ngày 05/3/2008 của Sở Xây dựng. Khi thực hiện điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng mới: chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng, chi phí nhân công trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng được nhân tiếp với hệ số điều chỉnh tương ứng xác định bằng hệ số điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng mới, theo đó K điều chỉnh được xác định như sau: lấy hệ số điều chỉnh mới trong văn bản hướng dẫn này chia (÷) cho hệ số điều chỉnh đang thực hiện, hoặc lấy mức lương tối thiểu vùng mới chia (÷) cho mức lương tối thiểu đã tính trong đơn giá.

– Trường hợp áp dụng định mức mới theo Quyết định số 1776/BXD-VP để lập dự toán thì tính lương trực tiếp theo mức lương tối thiểu vùng mới.

– Đối với chi phí bốc dỡ, vận chuyển bộ vật tư, vật liệu và khai thác cát, đá, sỏi thì căn cứ vào định mức hướng dẫn tại văn bản số 169/HD-SXD ngày 10/4/2009 của Sở Xây dựng và mức lương tối thiểu vùng mới để tính.

– Riêng điều chỉnh đơn giá ca máy Sở Xây dựng sẽ có hướng dẫn áp dụng sau.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
– UBND tỉnh (thay B/c);
– Bộ Xây dựng;
– UBND các huyện, thị, TP;
– Các Sở quản lý chuyên ngành;
– Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
– Lưu VT + KT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Minh

300x250 Hướng dẫn 225/HD SXD điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng theo lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Hướng dẫn 266/HD-TLĐ về tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức lao động tham gia đóng góp ý kiế...
Hướng dẫn 150/HD-TLĐ về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Vi...
Hướng dẫn 37-HD/BTCTW thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác...
Hướng dẫn 2110/HD-TLĐ về công tác tuyên truyền biển, đảo và kết quả công tác phân giới cắm mốc biên ...
Hướng dẫn 1173/HD-SXD-STTTT về trình tự thủ tục xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di...
Hướng dẫn 1520/NHCS-TDNN năm 2009 về thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện...
Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Sở Xây dự...
Hướng dẫn 821/NHCS-TD năm 2009 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>