Hướng dẫn 225a/HD-SXD điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 225a/HD-SXD Ngày ban hành: 11 tháng 05 năm 2009
Loại văn bản: Người ký:

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 225a/HD-SXD

Điện Biên Phủ, ngày 11 tháng 05 năm 2009

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRONG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong Thông tư này gọi chung là Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ);
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Để việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp với mức lương tối thiểu mới và giá nhiên liệu thực tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán này thực hiện từ ngày 01/01/2009 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đang thực hiện dở dang mà người quyết định đầu tư chưa quyết định chuyển tiếp thực hiện chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các qui định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại văn bản này.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ.

1. Thành phố Điện Biên Phủ (vùng 3 mức lương tối thiểu 690.000đ):

a. Trường hợp chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐC MTC) phù hợp với mức lương tối thiểu vùng và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm quí 01 năm 2009 thì điều chỉnh hệ số như sau:

TT

Đơn giá, mức lương

Hệ số điều chỉnh

Đơn giá

Lương tối thiểu

1

Trường hợp áp dụng đơn giá số 34/1999/QĐ-UB ngày 5/7/1999; số 18/2003/QĐ-UB ngày 10/4/2003

144.000

2,54

2

Trường hợp áp dụng đơn giá 58/2003/QĐ-UB ngày 01/9/2003

290.000

2,09

3

Trường hợp áp dụng đơn giá số 21/2005/QĐ-UB ngày 12/8/2005

290.000

1,3

4

Trường hợp áp dụng đơn giá 09/2006/QĐ-UB ngày 7/8/2006

350.000

1,18

5

Trường hợp áp dụng công bố số 133 và 133b/CB-SXD ngày 07/03/2008

540.000

0,93

b. Trường hợp thời điểm lập đơn giá có biến động lớn về giá nhiên liệu năng lượng thì áp dụng cách tính bù giá theo phương pháp tính bù trực tiếp theo hướng dẫn số 576/SXD-HD ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Sở Xây dựng Điện Biên theo đó đơn giá ca máy được nhân hệ số điều chỉnh (KĐC MTC) như sau:

TT

Đơn giá, mức lương

Hệ số điều chỉnh

Đơn giá

Lương tối thiểu

1

Trường hợp áp dụng đơn giá số 21/2005/QĐ-UB ngày 12/8/2005

290.000

1,1

2

Trường hợp áp dụng đơn giá 09/2006/QĐ-UB ngày 7/8/2006

350.000

1,07

3

Trường hợp áp dụng công bố số 133 và 133b/CB-SXD ngày 07/03/2008

540.000

1,03

2. Các huyện, thị còn lại trong tỉnh (vùng 4 mức lương tối thiểu 650.000đ):

a. Trường hợp chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh (KĐC MTC) phù hợp với mức lương tối thiểu vùng và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm quí 01 năm 2009 điều chỉnh hệ số như sau:

TT

Đơn giá, mức lương

Hệ số điều chỉnh

Đơn giá

Lương tối thiểu

1

Trường hợp áp dụng đơn giá số 34/1999/QĐ-UB ngày 5/7/1999; số 18/2003/QĐ-UB ngày 10/4/2003

144.000

2,5

2

Trường hợp áp dụng đơn giá 58/2003/QĐ-UB ngày 01/9/2003

290.000

2,07

3

Trường hợp áp dụng đơn giá số 21/2005/QĐ-UB ngày 12/8/2005

290.000

1,29

4

Trường hợp áp dụng đơn giá 09/2006/QĐ-UB ngày 7/8/2006

350.000

1,17

5

Trường hợp áp dụng công bố số 133 và 133b/CB-SXD ngày 07/03/2008

540.000

0,92

b. Trường hợp thời điểm lập đơn giá có biến động lớn về giá nhiên liệu năng lượng thì áp dụng cách tính bù giá theo phương pháp tính bù trực tiếp theo hướng dẫn số 576/SXD-HD ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Sở Xây dựng Điện Biên theo đó đơn giá ca máy được nhân hệ số điều chỉnh (KĐC MTC) như sau:

TT

Đơn giá, mức lương

Hệ số điều chỉnh

Đơn giá

Lương tối thiểu

1

Trường hợp áp dụng đơn giá số 21/2005/QĐ-UB ngày 12/8/2005

290.000

1,09

2

Trường hợp áp dụng đơn giá 09/2006/QĐ-UB ngày 7/8/2006

350.000

1,06

3

Trường hợp áp dụng công bố số 133 và 133b/CB-SXD ngày 07/03/2008

540.000

1,02

Trên đây là hướng dẫn điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
– UBND tỉnh (thay B/c);
– Bộ Xây dựng;
– UBND các huyện, thị, TP;
– Các Sở quản lý chuyên ngành;
– Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
– Lưu VT + KT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Minh

300x250 Hướng dẫn 225a/HD SXD điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Hướng dẫn 2437/NHCS-TDNN thực hiện cho vay hộ nghèo xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt theo Quyết địn...
Hướng dẫn 531/HD-TLĐ về tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gươ...
Hướng dẫn 257/HD-TLĐ thi đua khen thưởng chuyên đề “Văn hoá – Thể dục, Thể thao” do Tổng Liên đoàn l...
Hướng dẫn 690/HD-SXD quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa...
Hướng dẫn 480/HD-SXD kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù...
Hướng dẫn 551/SXD-QLXD điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do ...
Hướng dẫn 1523/NHCS-TDSV năm 2009 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg về việc hỗ...
Hướng dẫn 579/TY-TTr về thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề thú y do Cục Thú y ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>