Hướng dẫn 2068/HD-TLĐ về công tác tuyên giáo công đoàn năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 2068/HD-TLĐ Ngày ban hành: 16 tháng 12 năm 2009
Loại văn bản: Người ký: Hoàng Ngọc Thanh

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 2068/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CÔNG ĐOÀN NĂM 2010

Năm 2010, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010), 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010), 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010), 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2010), Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam định hướng một số nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ như sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động về những thuận lợi, khó khăn của đất nước, những chủ trương giải pháp lớn của Đảng và Nhà nước tập trung ngăn chặn suy giảm kinh tế và những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cổ vũ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, sản phẩm, hạ giá thành, kiên quyết đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng và cổ vũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ dùng hàng Việt Nam.

2. Tuyên truyền đậm nét các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tham gia tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

3. Thường xuyên nắm vững tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động ở những địa bàn trọng điểm và doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Chủ động đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động và các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh trong CNLĐ nhằm hạn chế tranh chấp lao động, đình công tự phát, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

4. Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục thực hiện bước 2 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đánh giá kết quả năm 2009 và 3 năm triển khai Cuộc vận động, nêu gương các điển hình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác và cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá trong công nhân, viên chức, lao động.

5. Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền giáo dục, nhất là giáo dục chính trị trong công nhân, viên chức, lao động; sử dụng có hiệu quả tài liệu nâng cao hiểu biết về Chính trị và Pháp luật cho công nhân lao động, tập trung khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tham gia sửa đổi luật Công đoàn, Luật Lao động. Nghiên cứu đánh giá mô hình tổ Tự quản trong công nhân lao động để từng bước nhân rộng. Tích cực triển khai thực hiện Tiểu đề án 3 Quyết định số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền phổ biến Pháp luật Lao động, Luật Công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Tiếp tục kiện toàn Tiểu ban phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp Công đoàn, duy trì hoạt động các tổ tư vấn, trung tâm tư vấn pháp luật của các cấp Công đoàn. Định kỳ kiểm tra, đôn đốc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động, nhất là khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động.

6. Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 20 và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” trong công nhân, viên chức, lao động. Thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, thực hiện chính sách, chế độ đối với giai cấp công nhân theo Nghị quyết 20 và Chương trình hành động của các cấp uỷ Đảng.

7. Hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động Cung văn hoá, Nhà văn hoá Lao động. Phối hợp với Bộ văn hoá – Thể thao và Du lịch thực hiện Đề án nâng cao đời sống văn hoá tinh thần công nhân lao động Khu công nghiệp, Khu chế xuất, những nơi có đông công nhân, viên chức, lao động và khu công nghiệp tập trung.

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống Ma tuý, phòng chống tội phạm và phòng chống tác hại thuốc lá, các tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động.

9. Chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03/NQ- ĐCT ngày 03/4/2006 về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”; Chỉ thị 02 /CT-TLĐ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước”; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức Công đoàn.

10. Triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trên Báo Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam… và hoạt động phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan như: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ vào những định hướng lớn của công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2010 để cụ thể hoá nội dung chương trình công tác Tuyên giáo cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, ngành, cơ sở và định kỳ báo cáo kết quả về Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn)./.

Nơi nhận:
– Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
– Các CĐ ngành Trung ương; CĐ Tổng công ty trực thuộc;
– Các cơ quan báo chí Công đoàn;
– Thường trực ĐCT Báo cáo
– Ban Tuyên giáo TƯ
– Lưu VT, TG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Ngọc Thanh

300x250 Hướng dẫn 2068/HD TLĐ về công tác tuyên giáo công đoàn năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Hướng dẫn 2437/NHCS-TDNN thực hiện cho vay hộ nghèo xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt theo Quyết địn...
Hướng dẫn 1690/LĐTBXH-TTr tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng ch...
Hướng dẫn 150/HD-TLĐ về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Vi...
Hướng dẫn 1173/HD-SXD-STTTT về trình tự thủ tục xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di...
Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ năm 2009 về xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá do Tổng Liên đoàn...
Hướng dẫn 1523/NHCS-TDSV năm 2009 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg về việc hỗ...
Hướng dẫn 225a/HD-SXD điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉn...
Hướng dẫn 169/HD-SXD về định mức và cách tính công tác bốc dỡ, vận chuyển bộ vật tư, vật liệu và kha...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>