Hướng dẫn 150/HD-TLĐ về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 150/HD-TLĐ Ngày ban hành: 26 tháng 01 năm 2010
Loại văn bản: Người ký: Hoàng Ngọc Thanh

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 150/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2010

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 2010

Thực hiện hướng dẫn số 91- HD/BTGTW ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

– Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các ngày lễ lớn năm 2010 bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc trong cán bộ, CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn; củng cố và tăng cường niềm tin của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ CNVCLĐ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và tiến tới Đại hội XI của Đảng.

– Khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước. Chỉ rõ những thời cơ, thách thức, chủ trương, giải pháp để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế; động viên CNVCLĐ nêu cao ý chí quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

– Tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cổ vũ, động viên CNVCLĐ, trước hết là cán bộ, đoàn viên công đoàn gương mẫu thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong Cuộc vận động, phê phán chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, lối sống thực dụng.

– Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức chu đáo, trang trọng thiết thực, tiết kiệm, hướng về cơ sở và tại cơ sở.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010), mừng Xuân Canh Dần.

– Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả cách mạng Việt Nam 80 năm qua; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước theo con đường XHCN.

– Nâng cao niềm tự hào về truyền thống 80 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; bồi dưỡng nhận thức về lý luận Đảng cầm quyền và kinh nghiệm xây dựng Đảng qua 80 năm trưởng thành, phát triển.

– Tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp lớn của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ X, Nghị quyết các hội nghị Trung ương (khóa X); kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 .

– Tuyên truyền hoạt động của đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

– Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng trong CNVCLĐ ở mọi cấp công đoàn gắn hoạt động chăm lo tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

2. Kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch năm 2010).

– Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo lý hướng về cội nguồn; bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái; phát huy ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; xây dựng ý chí, quyết tâm, vượt khó, vươn lên làm chủ công nghệ, khoa học – kỹ thuật của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

– Tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả các chương trình kinh tế, xã hội, văn hóa hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số hòa nhịp phát triển chung của cả nước.

3. Kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870-22/4/2010).

– Thân thế, sự nghiệp của V.I Lênin, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng XHCN Tháng Mười Nga, của phong trào cộng sản và công nhân thế giới.

– Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I Lênin.

– Sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I Lênin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

4. Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010).

– Vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và lịch sử phong trào cách mạng vô sản thế giới.

– Thành tựu của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Bài học về phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào công cuộc đổi mới đất nước.

– Vị thế chính trị, ngoại giao của Việt Nam trên trường quốc tế và bước tiến trong quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam – Hoa Kỳ.

– Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

5. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”(1990-2010).

– Cuộc đời, tấm gương đạo đức cách mạng và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới. Tình cảm của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

– Ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước giai đoạn hiện nay.

– Trách nhiệm giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện Di chúc của Người.

6. Kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915-1/7/2010).

– Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh

– Những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với cách mạng Việt Nam, với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhất là trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới đất nước.

7. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930-1/8/2010): Có hướng dẫn riêng.

8. Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2010).

– Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện; những thành tựu đạt được 65 năm qua của Cách mạng Việt Nam; những bài học lớn về xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

– Nâng cao nhận thức trách nhiệm tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật và giáo dục ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật cho CNVCLĐ; giáo dục tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đảng viên, cán bộ, công chức.

– Những kết quả và phương hướng, nhiệm vụ trong cải cách tư pháp, cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc của cán bộ công chức theo tinh thần trọng dân, vì dân, phục vụ dân.

9. Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (1010-2010). Theo Kế hoạch số 71-KH/BTGTW ngày 3/3/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

– Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

– In ấn và phát hành Đề cương tuyên truyền.

2. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

– Tuỳ theo điều kiện cụ thể của địa phương, ngành và căn cứ vào đề cương tuyên truyền của Tổng Liên đoàn tổ chức các hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

– Phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; kết hợp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với các sự kiện và hoạt động lớn của địa phương, đơn vị.

3. Các cơ quan thông tấn, báo chí trong hệ thống Công đoàn, các Chương trình phát thanh, truyền hình phối hợp với tổ chức Công đoàn:

Mở các chuyên trang, chuyên mục thường xuyên tuyên truyền về các sự kiện trên. Tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực. Trước mắt, cần đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của CNVCLĐ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010) và các hoạt động chăm lo tết cho CNLĐ của các cấp công đoàn.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Dần!

2. Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010)!

3. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

4. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN !

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, lập thành tích thiết thực chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam !

6. Tinh thần Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt !

7. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh !

8. CNVCLĐ ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2010 !

9. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 !

10. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng!

11. CNVCLĐ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng !

12. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng !

13. CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” !

14. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!

16. CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng!

17. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh!

18. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

19. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

Nơi nhận:
– Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
– Các CĐ ngành Trung ương;
CĐ Tổng công ty trực thuộc;
– Các cơ quan báo chí Công đoàn;
– Thường trực ĐCT (BC)
Đồng kính gửi: Ban Tuyên giáo TƯ
– Lưu VT, TG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Ngọc Thanh

300x250 Hướng dẫn 150/HD TLĐ về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Hướng dẫn 266/HD-TLĐ về tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức lao động tham gia đóng góp ý kiế...
Hướng dẫn 257/HD-TLĐ thi đua khen thưởng chuyên đề “Văn hoá – Thể dục, Thể thao” do Tổng Liên đoàn l...
Hướng dẫn 211/HĐTVĐX thực hiện Quyết định 697/2010/QĐ-CTN về đặc xá năm 2010 do Hội đồng tư vấn đặc ...
Hướng dẫn 2068/HD-TLĐ về công tác tuyên giáo công đoàn năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ...
Hướng dẫn 1173/HD-SXD-STTTT về trình tự thủ tục xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di...
Hướng dẫn 690/HD-SXD quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa...
Hướng dẫn 8921/SLĐTBXH-LĐ về Quy trình thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp do Sở Lao động – Th...
Hướng dẫn 1520/NHCS-TDNN năm 2009 về thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>