Hướng dẫn 1111/HD-TLĐ năm 2009 về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 1111/HD-TLĐ Ngày ban hành: 09 tháng 07 năm 2009
Loại văn bản: Người ký: Hoàng Ngọc Thanh

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 1111/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG ÂM MƯU, HOẠT ĐỘNG “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HOÁ

Thực hiện Hướng dẫn số 77 – HD/BTGTW ngày 25/6/2009 của Ban Tuyên giáo TW về việc thực hiện Chỉ thị số 34 – CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “ Diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp Công đoàn một số nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị này, làm cho CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn mới ngày càng tinh vi xảo quyệt trong chiến lược “diễn biến hoà bình”của các thế lực thù địch; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, cần được tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên quyết làm thất bại âm mưu “ diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

2. Gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 9 ( khoá X ) về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 ( khoá IX ) về “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” nhằm tăng cường tiềm lực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Để thực hiện Chỉ thị có hiệu quả, các cấp công đoàn cần tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị, xây dựng kế hoạch hành động, tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc kiểm tra.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Những tháng đầu quý III/2009: Hoàn thành việc học tập, quán triệt Chỉ thị của Ban bí thư đến CNVCLĐ ( theo đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo TW đính kèm).

2. Cuối quý III và đầu quý IV/2009: Các cấp Công đoàn xây dựng xong kế hoạch năm, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, tập trung đề ra các giải pháp phù hợp và cần lưu ý một số vấn đề sau:

– Coi trọng tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng ý chí kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, đẩy mạnh hơn nữa Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận CNVCLĐ. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị cơ bản, kiến thức pháp luật cho CNLĐ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.

– Làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động hàng năm, tham gia ký kết HĐLĐ, thoả ước lao động tập thể…chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, chống phá.

– Tăng cường lãnh đạo và quản lý công tác báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, các hoạt động khoa học xã hội. Chủ động cung cấp, định hướng thông tin cho CNVCLĐ. Giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, nhất là các vụ khiếu kiện, đình công, lãn công, không để xảy ra “điểm nóng”.

– Đấu tranh phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ “ tự diễn biến”, “ tự chệch hướng” trong CNVCLĐ.

– Tăng cường tiềm lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn, đấu tranh chống âm mưu “ diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công đoàn các cấp cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp với chuyên môn rà soát, kiểm tra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khoá X ) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ; biểu dương và nhân diện rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác.

2. Công đoàn các cấp cần chủ động phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các tổ chức chính trị – xã hội và các cơ quan liên quan kiên quyết đấu tranh với những thủ đoạn lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, tự do báo chí để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

3. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và phản ánh kịp thời mọi diễn biến tư tưởng của CNVCLĐ ở mỗi cấp để có biện pháp giải quyết kịp thời, góp phần làm giảm thiểu nguy cơ “tự diễn biến”, “ tự chệch hướng” trong CNVCLĐ.

4. Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường vận động, tập hợp quần chúng tham gia đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; quan tâm công tác bồi dưỡng giáo dục lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra sự đồng thuận xã hội ngày càng cao.

5. Chú trọng công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nhất là khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, thường xuyên kiện toàn tổ chức, tập trung xây dựng CĐCS vững mạnh; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn yêu cầu các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị 34 – CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá; đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo).

Nơi nhận:
– Các LĐLĐ tỉnh, TP;
– Các CĐ ngành TW;
– CĐ TCT trực thuộc TLĐ;
– ĐCT TLĐ (b/c);
– Ban TGTW (b/c)
– Lưu VT, TG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Ngọc Thanh

300x250 Hướng dẫn 1111/HD TLĐ năm 2009 về thực hiện Chỉ thị số 34 CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Hướng dẫn 2437/NHCS-TDNN thực hiện cho vay hộ nghèo xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt theo Quyết địn...
Hướng dẫn 531/HD-TLĐ về tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gươ...
Hướng dẫn 2068/HD-TLĐ về công tác tuyên giáo công đoàn năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ...
Hướng dẫn 480/HD-SXD kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù...
Hướng dẫn 1520/NHCS-TDNN năm 2009 về thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện...
Hướng dẫn 225a/HD-SXD điều chỉnh đơn giá ca máy và thiết bị thi công trong xây dựng trên địa bàn tỉn...
Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Sở Xây dự...
Hướng dẫn 169/HD-SXD về định mức và cách tính công tác bốc dỡ, vận chuyển bộ vật tư, vật liệu và kha...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>