Hoạt động ngân hàng được hiểu như thế nào theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành?

Ty Huu Doc Ngoc

corporate debt1 300x180 Hoạt động ngân hàng được hiểu như thế nào theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành?
Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hoạt động ngân hàng có nghĩa là kinh doanh thường xuyên và cung cấp một hoặc nhiều các dịch vụ sau:
– Nhận tiền gửi có nghĩa là hoạt động nhận tiền từ các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn cố định và tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu ngân hàng và các hình thức nhận tiền gửi theo nguyên tắc trả nợ gốc và lãi đầy đủ cho người gửi tiền như đã thoả thuận [với khách hàng đó].
– Cấp tín dụng có nghĩa là một thỏa thuận cho một tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc một cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền dựa trên nguyên tắc là khoản tiền này phải hoàn trả được, dưới hình thức cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán hoặc bảo lãnh ngân hàng và các hình thức chuyên nghiệp khác cấp tín dụng.
– Cung cấp dịch vụ thanh toán thông qua tài khoản có nghĩa là cung cấp các phương tiện thanh toán và cung cấp dịch vụ thanh toán cho séc, yêu cầu thanh toán, ủy nhiệm chi, lệnh thu, uỷ nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng đó.

300x250 Hoạt động ngân hàng được hiểu như thế nào theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành?

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>