Hiệp định về hợp tác kinh tế – thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Xi-ê-ra Lê-ôn

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 15/2004/LPQT Ngày ban hành: 30 tháng 05 năm 2003
Loại văn bản: Người ký: Nguyễn Phú Bình, Alhusine Deen

BỘ NGOẠI GIAO
*******

Số: 15/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2004

Hiệp định hợp tác kinh tế – thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xi-ê-ra Lê-ôn có hiệu lực từ ngày 30 tháng 05 năm 2003./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Anh

HIỆP ĐỊNH

HỢP TÁC KINH TẾ – THƯƠNG MẠI, VĂN HÓA, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XI-Ê-RA LÊ-ÔN

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xi-ê-ra Lê-ôn, dưới đây gọi tắt là “hai Bên”,

Với lòng mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, có tính đến những nhu cầu và khả năng của mỗi nước,

Nhận rõ sự cần thiết tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác vì những mục tiêu chung của hai nước và đóng góp tích cực vào sự nghiệp hòa bình và hợp tác ở hai khu vực,

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Trên cơ sở tôn trọng những cam kết quốc tế của minh và phù hợp với khả năng và luật pháp hiện hành của mỗi nước, hai Bên sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hợp tác kinh tế – thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa hai nước.

Điều 2. Căn cứ Hiệp định này, hai Bên sẽ triển khai những hình thức hợp tác khác nhau thông qua các thỏa thuận và hợp đồng giữa các tổ chức và các ngành hữu quan của hai nước, đặc biệt là trong những ngành kinh tế có triển vọng hợp tác và phát triển.

Điều 3. Xét nhu cầu và khả năng hợp tác hiện nay của hai nước, những lĩnh vực hai Bên có khả năng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và chuyên gia có thể là:

1. Nông nghiệp.

2. Lâm nghiệp.

3. Kinh tế, Thương mại.

4. Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

5. Văn hóa, Xã hội.

6. Các lĩnh vực hợp tác khác do hai Bên thỏa thuận.

Điều 4. Xét tầm quan trọng của việc tạo ra những thuận lợi về tài chính để bảo đảm thực hiện các dự án hợp tác, hai Bên thỏa thuận phối hợp tìm kiếm những nguồn vốn cần thiết trên cơ sở xem xét từng dự án cụ thể.

Điều 5. Hiệp định này không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện những điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương mà mỗi Bên là thành viên.

Điều 6. Hai Bên chỉ định các cơ quan có thẩm quyền chuyên trách theo dõi thực hiện hiệp định này và giải quyết bằng thương lượng mọi vấn đề có thể phát sinh trong quá trình giải thích hoặc thực hiện Hiệp định.

Điều 7. Hai Bên ký kết sẽ xem xét việc lập Ủy ban Hỗn hợp liên Chính phủ Việt Nam – Xi-ê-ra Lê-ôn vào thời gian thích hợp để theo dõi và thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước trong quá trình thực hiện Hiệp định này.

Điều 8. Hiệp định có giá trị trong 5 năm kể từ ngày ký và được mặc nhiên gia hạn thêm 5 năm tiếp theo, trừ khi một trong hai Bên thông báo bằng văn bản cho Bên kia về ý muốn chấm dứt Hiệp định 6 tháng trước khi Hiệp định hết hiệu lực.

Theo yêu cầu của một trong hai Bên ký kết, Hiệp định này có thể được bổ sung, sửa đổi theo sự thỏa thuận giữa hai Bên. Trong trường hợp Hiệp định này chấm dứt hiệu lực, thì các khoản của Hiệp định này vẫn được tiếp tục áp dụng cho các chương trình và dự án hợp tác đã được ký kết trong khuôn khổ của Hiệp định này, nhưng chưa được hoàn thành khi Hiệp định này hết hiệu lực.

Làm tại Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2003 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Cả hai bản đều có giá trị như nhau./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG NGOẠI GIAO

Nguyễn Phú Bình

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XI-Ê-RA LÊ-ÔN
ĐẠI SỨ NƯỚC CỘNG HÒA XI-Ê-RA LÊ-ÔN TẠI VIỆT NAM

Alhusine Deen

300x250 Hiệp định về hợp tác kinh tế – thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Xi ê ra Lê ôn

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hi...
Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự
Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hi...
Hiệp định về dịch vụ hàng không giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông (1...
Hiệp định về việc bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa Chính phủ Việt...
Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nauy (1997).
Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ (1997)
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bungari (1996)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>