Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bungari (1996)

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19 tháng 09 năm 1996
Loại văn bản: Người ký:

HIỆP ĐỊNH

VỀ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ BUNGARI (1996).

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hoà Bungari, sau đây được gọi là “Các bên ký kết”.

Với mong muốn phát triển sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Nhằm thúc đẩy và tăng cường những điều kiện thuận lợi đối với đầu tư của các nhà đầu tư của một bên ký kết trên lãnh thổ của Bên ký kết kia trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Nhận thấy rằng sự khuyến khích và bảo đảm đầu tư theo Hiệp định này sẽ thúc đẩy các sáng kiến trong lĩnh vực này.

Đã thoả thuận như sau:

Điều 1.

1 – Thuật ngữ “đầu tư” theo mục đích Hiệp định này là bất kỳ loại tài sản nào được đầu tư bởi một nhà đầu tư trên lãnh thổ của Bên ký kết kia dưới một trong những hình thức sau đây:

a. Quyền sở hữu tài sản và bất kỳ quyền thực tế nào như thế chấp, cầm cố hoặc các quyền tương tự.

b. Cổ phần, cổ phiếu hoặc các loại chứng khoán tham gia vào các công ty.

c. Khiếu nại về nợ cũng như các quyền có giá trị kinh tế khác;

d. Quyền tác giả và các quyền tương tự, các quyền trong lĩnh vực công nghiệp và quyền sở hữu trí tuệ (như bản quyền, bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu thương mại và tên thương mại), quy trình kỹ thuật, bí quuyết kỹ thuật và uy tín kinh doanh;

e. Tô nhượng kinh doanh theo luật, hợp đồng hoặc quy định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đặc biệt về thăm do, chế biến, tinh chế hoặc khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Các đầu tư này phải được thực hiện phù hợp với pháp luật và các quy định trên lãnh thổ của Bên ký kết kia.

Sự thay đổi về hình thức đầu tư không làm ảnh hưởng đến bản chất của đầu tư, miễn là sự thay đổi đó không trái với luật pháp của bên ký kết liên quan.

2- Thuật ngữ “thu nhập” là toàn bộ số tiền thu được từ đầu tư, như lợi nhuận, cổ tức, các khoản lãi và các khoản thu nhập hợp pháp khác.

3- Thuật ngữ “nhà đầu tư” liên quan đến mỗi bên ký kết:

a. Một thể nhân mang quốc tịch của một Bên ký kết phù hợp với pháp luật của Bên ký kết đó.

b. Bất kỳ một công ty, tổ chức, tập đoàn có hoặc không có tư cách pháp nhân được thành lập theo pháp luật của một bên ký kết và có trụ sở đặt trên lãnh thổ của Bên ký kết đó.

Thuật ngữ “lãnh thổ” là vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Cộng hoà Bungari bao gồm lãnh hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế mà quốc gia đó đang thực hiện quyền chủ quyền hoặc quyền tài phán phù hợp với luật pháp Quốc tế.

Điều 2

1. Mỗi bên ký kết sẽ khuyến khích và bảo hộ trên lãnh thổ nước mình các đầu tư của nhà đầu tư của Bên ký kết kia và chấp nhận các đầu tư đó theo pháp luật quy định của nước mình và dành cho các đầu tư đó sự đối xử và bảo hộ công bằng và bình đẳng.

2. Trong trường hợp tái đầu tư các khoản thu nhập từ đầu tư thì các khoản tái đầu tư thu nhập đó sẽ được bảo hộ như các khoản đầu tư ban đầu.

3. Mỗi Bên ký kết sẽ xem xét một cách thuận lợi trên cơ sở luật và quy định của mình những vấn đề liên quan đến việc nhập cảnh, cư trú, làm việc và đi lại trên lãnh thổ của mình của các công dân của Bên ký kết kia đang thực hiện các hoạt động liên quan đến các đầu tư được quy định trong hiệp định này và các thành viên gia đình của họ.

Điều 3

1. Không một Bên ký kết nào được dành cho các đầu tư của các nhà đầu tư của Bên ký kết kia trên lãnh thổ nước mình sự đối xử kém thuận lợi hơn sự đối xử dành cho các đầu tư của các nhà đầu tư của bất cứ quốc gia thứ ba nào.

2. Không một bên ký kết nào được dành cho các nhà đầu tư của Bên ký kết kia, về việc duy trì, sử dụng và quản lý các đầu tư của họ trên lãnh thổ nước mình, sự đối xử kém thuận lợi hơn việc đối xử dành cho các nhà đầu tư của bất kỳ quốc gia thức ba nào.

3. Những quy định của khoản 1 và 2 của Điều này không được hiểu là trách nhiệm của một Bên ký kết phải dành cho các nhà đầu tư của bên ký kết kia những đặc quyền dành cho các nhà đầu tư của mộ quốc gia thứ ba trên cơ sở:

a. Tham gia hoặc gia nhập liên minh thuế quan hoặc khu vực mậu dịch tự do, các cộng đồng kinh tế hoặc các tổ chức quốc tế tương tự hiện có hoặc trong tương lai.

b. Các hiệp định tránh đánh thuế trùng.

c. Đối với các quy định tại điều khoản 1 và 2 của Điều này, mỗi Bên ký kết, phù hợp với pháp luật của mình dành cho nhà đầu tư của Bên ký kết kia và các đầu tư của họ sự đối xử không kém thuận lợi hơn đối với nhà đầu tư nước mình và đầu tư của các nhà đầu tư nước mình.

Điều 4

Các nhà đầu tư của một bên ký kết mà các khoản đầu tư của họ bị thiệt hại trên lãnh thổ của Bên ký kết kia do nguyên nhân chiến tranh, xung đột vũ trang, tình trang khẩn cấp hoặc các sự kiên tương tự được hưởng sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử dành cho các nhà đầu tư của bất kỳ quốc gia thứ ba nào.

Điều 5

1. Các điều khoản đầu tư do các nhà đầu tư của một Bên ký kết thực hiện trên lãnh thổ của bên ký kết kia không bị tước đoạt quyền sở hữu hoặc quốc hữu hoá ngoại trừ theo luật, vì lợi ích công cộng trên cơ sở không phân biệt đối xử và bồi thường thích đáng.

Các điều kiện tương tự cũng được áp dụng đối với việc chuyển đầu tư thành tài sản công cộng, đặt dưới sự kiểm soát công khai cũng như mọi hình thức tước đoạt quyền sở hữu khác hoặc hạn chế các quyền sở hữu tài sản thông qua các biện pháp thuộc chủ quyền mà hậu quả là tước đoạt quyền sở hữu.

2. Khoản bồi thường sẽ bằng giá thị trường của các khoản đầu tư, được tính vào ngay trước ngày quyết định quốc hữu hoá có hiệu lực, sẽ được trả không chậm chễ và sẽ được tính cả lãi xuất hàng năm tương đương với lãi xuất LIBOR 12 tháng đối với loại tiền tệ đã được sử dụng để đầu tư cho đến thời điểm thanh toán. Bất kỳ một sự giảm giá trên thực tế mà việc quốc hữu hoá sắp xảy ra được tuyên bố sẽ không được xem xét khi đánh giá số tiền bồi thường. Việc thanh toán khoản bồi thường sẽ được chuyển tự do ra nước ngoài.

Điều 6

1. Mỗi Bên ký kết sẽ cho phép các nhà đầu tư của Bên ký kết kia, sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ thuế, được tự do chuyển:

a. Vốn các khoản bổ xung với mục đích duy trì hoặc mở rộng đầu tư.

b. Các khoản thu nhập từ đầu tư.

c. Các khoản thu được từ việc bán hoặc thanh lý toàn bộ hoặc một phần đầu tư.

d. Số tiền cần thiết để thanh toán các chi phí phát sinh từ hoạt động đầu tư như:

– Hoàn trả vốn vay

– Thanh toán phí bản quyền và bằng sáng chế.

– Các khoản thanh toán chi phí khác.

e. Khoản bồi hoàn trả theo Điều 5.

f. Phần tiền công mà các công dân của Bên ký kết kia nhận được do các công việc hoặc các dịch vụ liên quan đến các đầu tư thực hiện trên lãnh thổ Bên ký kết đó, theo pháp luật và những quy định của Bên ký kết đó.

2. Việc chuyển nói tại điều khoản trên được thực hiện không chậm trễ, theo tỷ giá công bố vào thời điểm chuyển trên lãnh thổ của Bên ký kết nơi đầu tư thực hiện.

3. Phù hợp với những quy định pháp lý của mỗi Bên ký kết, tất cả các khoản chuyển theo ĐIều này sẽ được đối xử không kém thuận lợi hơn các khoản chuyển cuả đầu tư do nhà đầu tư của bất kỳ quốc gia thứ ba nào thực hiện.

Điều 7

Mỗi Bên ký kết, theo sự đảm bảo dành cho đầu tư thực hiện trên lãnh thổ của Bên ký kết kia, thanh toán cho một trong các nhà đầu tư nước mình, theo sự thế quyền, được thực hiện các quyền và các hoạt động cũng như thực hiện các nghĩa vụ của nhà đầu tư đó. Việc thế quyền các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư được bảo lãnh bao gồm cả quyền chuyển các khoản thanh toán nêu tại Điều 6. Bên ký kết thanh toán không có quyền hoặc thực hiện các nghĩa vụ lớn hơn quyền hoặc các nghĩa vụ của nhà đầu tư đó.

Điều 8

1. Tranh chấp giữa các Bên ký kết liên quan đến giải thích và áp dụng Hiệp định cần được giải quyết nếu có thể, thông qua đàm phán giữa các bên.

2. Nếu tranh chấp giữa các Bên ký kết không thể giải quyết được trong vòng 6 tháng kể từ khi bắt đầu đàm phán, thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra trọng tài theo yêu cầu của một trong các Bên ký kết.

3. Toà án trọng tài được thành lập cho từng vụ riêng biệt theo cách sau:

Trong vòng 3 tháng kể từ khi nhân được yêu cầu xét xử trọng tài, mỗi Bên ký kết sẽ cử một thành viên của toà án trọng tài. Hai thành viên đó sẽ chọn một công dân của một quốc gia thứ ba được sự đồng ý của các Bên ký kết sẽ được chỉ định làm chủ tịch toà án trọng tài. Chủ tịch phải được chỉ định trong vòng 2 tháng kể từ khi chỉ định hai thành viên kia.

4. Nếu trong thời hạn ghi tại khoản 3 Điều này mà không thực hiện được các chỉ định cần thiết, thì mỗi Bên ký kết, trong trường hợp không có sự thoả thuận nào khác, sẽ yêu cầu Chủ tịch toà án quốc tế ở Hague thực hiện các chỉ định cần thiết. Nếu Chủ tịch là công dân của một Bên ký kết hoặc vì một lý do nào khác không thể thực hiện được chức năng trên, thì Phó Chủ tịch sẽ thực hiện các chỉ định cần thiết. Nếu Phó Chủ tịch là công dân của một Bên ký kết hoặc cũng vì lý do nào đó không thể thực hiện được chức năng trên thì thành viên cao cấp tiếp theo của toà án Quốc tế mà không phải là công dân của một Bên ký kết, sẽ thực hiện các chỉ định cần thiết

5. Toà án trọng tài sẽ quyết định trên cơ sở những điều khoản của Hiệp định này, được ký giữa các Bên ký kết, cũng như các nguyên tắc được thừa nhận chung và các quy tắc của luật quốc tế. Toà án trọng tài sẽ quyết định theo đa số phiếu. Quyết định đó sẽ là cuối cùng và bắt buộc đối với các Bên ký kết. Toà án trọng tài sẽ quy định thủ tục của mình.

6. Mỗi Bên ký kết chịu các chi phí cho thành viên của mình tại toà án và cho việc đại diện của mình trong quá trình xét xử. Chi phí cho Chủ tịch và chi phí khác sẽ được chi đều cho các Bên ký kết.

Điều 9

1. Tranh chấp giữa nhà đầu tư của một Bên ký kết với một Bên ký kết kia liên quan đến nghĩa vụ của Bên ký kết đó theo Hiệp định này, về đầu tư của nhà đầu tư đó, trong chừng mực có thể, sẽ được các Bên tranh chấp giải quyết thông qua hoà giải.

2. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng 6 tháng kể từ ngày một Bên đưa yêu cầu giải quyết bằng hoà giải, thì nhà đầu tư có thể đưa vụ tranh chấp ra:

– Một toà án có thẩm quyền hoặc trong tài của Bên ký kết mà Bên ký kết đó là một bên của vụ tranh chấp; hoặc

– Trong trường hợp vụ tranh chấp liên quan đến Điều 5 và 6 của Hiệp định này, thì nhà đầu tư liên quan có thể chọn và đưa vụ tranh chấp ra trọng tài ad hoc được thành lập theo Quy tắc Trọng tài của Uỷ ban Liên hợp quốc về Luật thương mại Quốc tế (UNCITRAL).

3. Toà án trọng tài sẽ ra quyết định trên cơ sở luật quốc gia và các quy định của Bên ký kết mà Bên ký kết là một ben của vụ tranh chấp, những điều khoản của Hiệp định này cũng như các nguyên tắc chung của luật quốc tế.

4. Quyết định trọng tài là cuối cùng và bắt buộc đối với các bên tranh chấp và các Bên ký kết sẽ thi hành quyết định phù hợp với pháp luật quốc gia của nước mình.

5. Mỗi bên tranh chấp sẽ chịu chi phí cho trọng tài viên và việc đại diện của mình trong quá trình xét xử, chi phí cho Chủ tịch và các chi phí khác được chia đều cho các bên tranh chấp.

Điều 10

Trong pháp luật quốc gia của mỗi Bên ký kết hoặc các hiệp định quốc tế được áp dụng hiện tại hoặc trong tương lai giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Bungari hoặc các hiệp định quốc tế khác mà các Bên ký kết tham gia có các quy định về nguyên tắc hoặc cụ thể dành cho đầu tư của nhà đầu tư Bên ký kết kia một sự đối xử thuận lợi hơn quy định trong Hiệp định này thì các quy định ưu đãi hơn đó được áp dụng.

Điều 11

Mỗi Bên ký kết có thể đề nghị Bên ký kết kia tham gia các cuộc trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hoặc giải thích Hiệp định này. Bên ký kết kia sẽ tổ chức các cuộc trao đổi ý kiến cần thiết.

Điều 12

Những điều khoản của Hiệp định này sẽ áp dụng đối với đầu tư của các nhà đầu tư của một Bên ký kết trên lãnh thổ của Bên ký kết kia được thực hiện sau ngày Hiệp định này có hiệu lực.

Điều 13

1. Hiệp định này được phê chuẩn hoặc phê duyệt phù hợp với quy định pháp luật của mỗi Bên ký kết và có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi hai Bên ký kết nhận được thông báo cho nhau bằng văn bản về việc đã hoàn thành các yêu cầu pháp lý cần thiết để Hiệp định có hiệu lực. Hiệp định có hiệu lực trong thời hạn 10 năm và mặc nhiên kéo dài trong từng giai đoạn 5 năm một trừ khi một trong các Bên ký kết thông báo bằng văn bản cho Bên ký kết kia ít nhất là 12 tháng trước khi thời hạn về việc chấm dứt Hiệp định.

2. Đối với những đầu tư thực hiện trước ngày mà Bên ký kết kia nhận được thông báo về chấm dứt Hiệp định này thì các quy định của Điều 1 và Điều 12 sẽ tiếp tục có hiệu lực thêm 10 năm nữa kể từ ngày đó.

Để chứng thực cho những điều nói trên đây, những người ký tên dưới đây được uỷ quyền hợp lệ của Chính phủ mĩnh đã ký Hiệp định này.

Làm thành hai bản tại Xô – phi – a ngày 19 tháng 9 năm 1996 bằng tiếng Việt, tiếng Bungari và tiếng Anh, các bản đều có giá trị ngang nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, thì căn cứ vào bản tiếng Anh.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ BUNGARI

BỘ NGOẠI GIAO
———

SAO Y BẢN CHÍNH

———– (Để thực hiện)

Số: 13 /LPQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1998


Nơi nhận:
– Văn phòng chính phủ (để báo cáo)
– Bộ Kế hoạch – ĐT
– Bộ Tài Chính
– Bộ Thương Mại
– Ngân hàng Nhà nước
– ĐSQ Việt Nam tại Bungari
– Vụ Châu Âu I
– Vụ TH Kinh tế
– Vụ LPQT
– Lưu trữ (10b)

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ LP VÀ ĐU QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Phạm Hào

Ghi chú: Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Bungari về khuyến khích và bảo hộ đầu tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 1998.

300x250 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bungari (1996)

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Hiệp định thương mại hàng hoá trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Đông...
Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Campuchia và Chính phủ Việt Nam
Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt...
Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Hoa
Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hi...
Hiệp định về hệ thống hoà hợp Asean trong quản lý mỹ phẩm
Hiệp định về dịch vụ hàng không giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông (1...
Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ (1997).

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>