Đăng ký Nội quy Lao động

Ty Huu Doc Ngoc

human 300x180 Đăng ký Nội quy Lao động
NSDLĐ phải sử dụng Nội quy Lao động (“NQLĐ”) khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.
NQLĐ phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
– Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi;
– Quy định và trật tự trong doanh nghiệp;
– An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
– Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ kinh doanh của doanh nghiệp (từ ngày 01 tháng 05 năm 2013 có bổ sung thêm trường hợp sở hữu trí tuệ của NSDLĐ);
– Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
NSDLĐ phải đăng ký NQLĐ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế biến, khu kinh tế hoặc khu công nghệ cao (BQL) phụ thuộc vào nơi địa chỉ của NSDLĐ. Các NQLĐ sẽ có hiệu lực kể từ ngày đăng ký. Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày nhận được NQLĐ, Sở LĐTB & XH hoặc BQL phải ra một thông báo về việc đăng ký. Nếu Sở LĐTBXH hoặc BQL không ra thông báo này sau khi hết thời hạn nói trên, NQLĐ tự động sẽ có hiệu lực. Trước khi công bố NQLĐ, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn của doanh nghiệp. NQLĐ phải được phổ biến đến từng NLĐ, phải niêm yết ở nơi làm việc, phòng tuyển lao động và nơi cần thiết khác trong đơn vị.

300x250 Đăng ký Nội quy Lao động

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>