Đăng ký Nội quy Lao động (“NQLĐ”)

Ty Huu Doc Ngoc

group 300x150 Đăng ký Nội quy Lao động (“NQLĐ”)
NSDLĐ phải sử dụng Nội quy Lao động (“NQLĐ”) khi sử dụng từ 10 lao động trở lên.
NQLĐ phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
– Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi;
– Quy định và trật tự trong doanh nghiệp;
– An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
– Bảo vệ tài sản, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;
– Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
Trước khi đăng ký NQLĐ, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn của doanh nghiệp.

NSDLĐ phải đăng ký NQLĐ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế biến, khu kinh tế hoặc khu công nghệ cao (BQL) phụ thuộc vào nơi địa chỉ của NSDLĐ. Các NQLĐ sẽ có hiệu lực kể từ ngày đăng ký. Chậm nhất là bảy ngày, kể từ ngày nhận được NQLĐ, Sở LĐTB & XH hoặc BQL phải ra một thông báo về việc đăng ký. Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở LĐTBXH hoặc BQL nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp Sở LĐTBXH hoặc BQL có yêu cầu sử đổi, bổ sung.

NQLĐ phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

300x250 Đăng ký Nội quy Lao động (“NQLĐ”)

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>