Công văn 92/BGDĐT-GDTH năm 2014 chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 92/BGDĐT-GDTH Ngày ban hành: 08 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 92/BGDĐT-GDTH
V/v: chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc các Sở giáo dục và Đào tạo

Theo báo cáo của địa phương, hiện nay có một số Công ty, doanh nghiệp đang tới các trường tiểu học tiếp thị và phát hành một số tài liệu tham khảo và đĩa hình, trong đó có đĩa hình dạy học môn Tự nhiên và Xã hội “Sky care – Khoa học sống động trong mắt em”. Đây là Bộ đĩa hình do Công ty cổ phần Giáo dục Đào tạo và Khoa học UNET phát hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo không sản xuất và phát hành.

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học không được ép buộc học sinh mua những tài liệu, đĩa hình nói trên.

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, triển khai kịp thời tới các đơn vị trong tỉnh, thành phố.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ GDTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Đức Hữu

300x250 Công văn 92/BGDĐT GDTH năm 2014 chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 95/TTg-KTN năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình tr...
Công văn 260/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thiện hồ sơ hàng tái xuất quá 365 ngày do Tổng cục Hải quan ban...
Công văn 205/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 443/VPCP-KTTH năm 2014 tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh mặt hàng rượu do Văn phòng Ch...
Công văn 166/GSQL-GQ2 năm 2014 điều chỉnh định mức do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 1171/VPCP-KTN năm 2014 tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu ...
Công văn 1233/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải q...
Công văn 2314/QLCL-CL2 năm 2013 hoãn chuyến thanh tra tại Braxin năm 2013 do Cục Quản lý Chất lượng ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>