Công văn 8859/BGDĐT-KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 8859/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 11 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8859/BGDĐT-KHTC
V/v Đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Tuy nhiên, qua thực tế áp dụng thì một số tiêu chí quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động của các trường ngoài công lập. Nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc của đơn vị trong việc áp dụng chính sách xã hội hóa giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của khối đào tạo nghề nghiệp (trường TCCN, trường cao đẳng, trường đại học và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013.

Để tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Danh mục chi tiết loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của khối giáo dục mầm non, phổ thông tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg đảm bảo tiêu chí thống nhất như đã sửa đổi đối với khối đào tạo nghề nghiệp, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát các trường ngoài công lập trên địa bàn và có báo cáo về kết quả tình hình thực hiện chính sách xã hội hóa trong thời gian qua cho các cấp học từ mầm non đến phổ thông theo các tiêu chí quy định tại Quyết định 1466/QĐ-TTg; từ đó nêu lên những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các tiêu chí của Quyết định số 1466/QĐ-TTg theo hướng thay tiêu chí diện tích đất tối thiểu bằng tiêu chí diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định (theo mẫu kèm công văn).

Báo cáo gửi về Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12/12/2013 (đồng thời gửi qua địa chỉ email: ntquynh@moet.edu.vn)

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT; KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quang Quý

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm công văn số 8859/BGDĐT-KHTC ngày 11 tháng 12 năm 2013)

I. Đánh giá thực trạng xã hội hóa giáo dục và đào tạo tại địa phương

II. Những khó khăn, vướng mắc

III. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điểm A Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 (theo mẫu).

III. Đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm A Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008.

A. Đối với giáo dục mầm non, phổ thông

Quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg

Đề xuất sửa đổi

Cơ sở giáo dục

Quy mô tối thiểu

Số trẻ, học sinh tối đa/1 lớp, nhóm trẻ

Diện tích đất tối thiểu

Tiêu chuẩn

Điều kiện để được ưu đãi

Quy mô tối thiểu

Số trẻ, học sinh tối đa/1 lớp, nhóm trẻ

Diện tích sàn xây dựng tối thiểu phục vụ hoạt động giáo dục

Điều kiện khác

Trường Mầm non

Thành phố, Thị xã,

100 trẻ

3-12 tháng tuổi: 15 trẻ

13-14 tháng tuổi: 20 trẻ

25-36 tháng tuổi: 25 trẻ

3-4 tuổi: 25 trẻ

4-5 tuổi: 30 trẻ

5-6 tuổi: 35 trẻ

8 m2/ trẻ

Điều lệ trường Mầm non theo QĐ 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008

Nông thôn, miền núi

50 trẻ

12 m2/trẻ

Trường tiểu học

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT-ngày 30/12/2010 về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra

Thành phố, thị xã

10 lớp

35

6m2/hs

Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

Nông thôn, miền núi

5 lớp

35

10m2/hs

Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 2 lớp

Trường THCS

Điều lệ trường THCS theo QĐ số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 2/4/207 của Bộ GD&ĐT

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra

Thành phố, thị xã

8 lớp

45

6 m2/học sinh

Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

Nông thôn

4 lớp

45

10 m2/học sinh

Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 4 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu đạt 2 lớp

Trường THPT

Điều lệ trường THPT theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 2/4/2007 của Bộ GD&ĐT

Thẩm định thành lập, định kỳ kiểm tra

Thành phố, thị xã

6 lớp

45

6 m2/học sinh

Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu là 4 lớp

Nông thôn, miền núi

3 lớp

45

10 m2/học sinh

Đảm bảo nhập học ổn định ít nhất 3 năm. Hàng năm nhập học tối thiểu đạt 2 lớp

300x250 Công văn 8859/BGDĐT KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 570/TCHQ-GSQL năm 2014 trả lời vướng mắc thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Tổng cục Hả...
Công văn 225/BHXH-VP năm 2014 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt ...
Công văn 707/VPCP-KGVX năm 2014 về tăng cường kiểm tra chất lượng quần áo, khăn giấy ướt dành cho tr...
Công văn 1219/TCHQ-TXNK năm 2014 xem xét thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc Decolgen do Tổng cục Hải quan...
Công văn 165/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công do Cục Giám sát ...
Công văn 7443/TCHQ-TXNK năm 2013 nợ phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành
Công văn 1980/LĐTBXH-KHTC tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm do Bộ Lao động ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>