Công văn 838/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 838/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 22 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 838/TCHQ-TXNK
V/v hoàn tiền chậm nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương và doanh nghiệp về việc hoàn tiền phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu theo công văn số 10268/BTC-TCHQ ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính. Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn xử lý, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị báo cáo các nội dung theo bảng dưới đây như sau:

STT

Việc thực hiện hoàn tiền phạt chậm nộp thuế GTGT từ trước đến nay (theo công văn số 10268/BTC-TCHQ) thực hiện như thế nào?

Vướng mắc trong thực hiện

Đề xuất xử lý

Các DN thực tế đã được hoàn

Tên DN, mã số thuế

Số tiền hoàn

Căn cứ hoàn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

Tổng số

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 26/1/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

300x250 Công văn 838/TCHQ TXNK năm 2014 hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 312/VPCP-V.I năm 2014 chấn chỉnh, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu do Văn phòng...
Công văn 144/BNN-TCCB năm 2014 Nội quy Hội thi và Quy định hoạt động đối với Ban chấm thi 2014 do Bộ...
Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam – Thụy Sỹ, Việt Nam – Italia do Tổng ...
Công văn 807/VPCP-KTN năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng 12/9, tỉnh Nghệ An do Văn phòng...
Công văn 152/GSQL-GQ2 năm 2014 gia công nhôm phế liệu ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải qu...
Công văn 1219/TCHQ-TXNK năm 2014 xem xét thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc Decolgen do Tổng cục Hải quan...
Công văn 3064/TCHQ-TXNK thuế giá trị gia tăng mặt hàng thẻ nhớ dùng cho máy ảnh điện thoại và thanh ...
Công văn 3610/BGDĐT-TCCB góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-C...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>