Công văn 807/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 807/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 22 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 807/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc xét miễn thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
(Số 16 Lê Lợi, Phường 1, TP Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 0071/HQBRVT-TXNK ngày 08/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc vướng mắc thủ tục hồ sơ và thẩm quyền xét miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc ủy quyền xét miễn thuế:

Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 398/QĐ-TCHQ ngày 16/3/2011 của Tổng cục Hải quan về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế công tác văn thư ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 225/QĐ-TCHQ ngày 06/02/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định: “Trong trường hợp đặc biệt, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thể ủy quyền cho Trưởng các đơn vị hoặc trực thuộc Cục ký thừa ủy quyền (TUQ) một số văn bản thuộc thẩm quyền ký của Lãnh đạo Cục. Việc giao ký thừa ủy quyền phải được quy định bằng văn bản, ủy quyền cho cá nhân cụ thể và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa ủy quyền theo thể thức và đóng dấu của Cục Hải quan tỉnh, thành phố”.

2. Đối với thủ tục hồ sơ xét miễn thuế:

– Đối với việc xét miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế đã được quy định tại Khoản 5 Điều 104 và hồ sơ, thủ tục, trình tự và thẩm quyền xét miễn đã được quy định tại Điều 105, Điều 106, Điều 107 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

– Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế có thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm) theo qui định thì việc xét miễn thuế không có ý nghĩa với tổ chức, cá nhân được xét miễn thuế, nhưng để cập nhật và theo dõi, quản lý hàng hóa nhập khẩu thì cơ quan Hải quan vẫn yêu cầu các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ các quy định nêu trên hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hàng hóa nhập khẩu thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ Pháp chế (để p/h);
– Lưu: VT, TXNK(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

300x250 Công văn 807/TCHQ TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 327/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền quy định của pháp luật...
Công văn 589/TCHQ-TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 225/BHXH-VP năm 2014 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt ...
Công văn 1522/TCHQ-CCHĐH năm 2014 trả lời vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng c...
Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2014 về giải tỏa cưỡng chế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7534/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải qu...
Công văn 1052/TXNK-PL năm 2013 đính chính nội dung văn bản do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành
Công văn 3096/TCHQ-GSQL về xuất khẩu vôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>