Công văn 806/TCHQ-TXNK năm 2014 cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 806/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 22 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 806/TCHQ-TXNK
V/v cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 126/HQHN-TXNK ngày 10/1/2014 (nội dung nêu tại điểm 4.2) và công văn số 129/HQHN-TXNK ngày 13/1/2014 và của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc cưỡng chế thuế đối với doanh nghiệp có nợ thuế tại nhiều Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với 06 doanh nghiệp nêu tại công văn số 129/HQHN-TXNK ngày 13/01/2014, Cục Hải quan TP. Hà Nội đề đã ra quyết định cưỡng chế trích tiền từ khoản của đối tượng bị cưỡng chế, quyết định này đã có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc. Vì vậy, để kịp thời thu hồi nợ, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện các quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế các doanh nghiệp này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-QLN(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

300x250 Công văn 806/TCHQ TXNK năm 2014 cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 116/BGDĐT-GDTrH năm 2014 khảo sát về tình hình giảng dạy tiếng Pháp do Bộ Giáo dục và Đào t...
Công văn 131/TTg-KTN năm 2014 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa b...
Công văn 704/VPCP-KTN năm 2014 thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long do V...
Công văn 153/GSQL-GQ2 năm 2014 triển khai nghiên cứu thực hiện Thông tư 13/2014/TT-BTC do Cục Giám s...
Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch 19/KH...
Công văn 203/QLCL-TTPC năm 2014 xử lý kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm...
Công văn 1841/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc quyết toán hàng ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 2267/QLCL-CL1 năm 2013 chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Nga do Cục quản lý chất lượ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>