Công văn 806/TCHQ-TXNK năm 2014 cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 806/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 22 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 806/TCHQ-TXNK
V/v cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 126/HQHN-TXNK ngày 10/1/2014 (nội dung nêu tại điểm 4.2) và công văn số 129/HQHN-TXNK ngày 13/1/2014 và của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc cưỡng chế thuế đối với doanh nghiệp có nợ thuế tại nhiều Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với 06 doanh nghiệp nêu tại công văn số 129/HQHN-TXNK ngày 13/01/2014, Cục Hải quan TP. Hà Nội đề đã ra quyết định cưỡng chế trích tiền từ khoản của đối tượng bị cưỡng chế, quyết định này đã có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc. Vì vậy, để kịp thời thu hồi nợ, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện các quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế các doanh nghiệp này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-QLN(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

300x250 Công văn 806/TCHQ TXNK năm 2014 cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 274/TCHQ-GSQL năm 2014 hàng kho ngoại quan xuất qua lối mở Nả Lạn Cao Bằng do Tổng cục Hải ...
Công văn 707/VPCP-KGVX năm 2014 về tăng cường kiểm tra chất lượng quần áo, khăn giấy ướt dành cho tr...
Công văn 944/TCHQ-ĐTCBL năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịp Tết Nguyên đán 2014 do Tổng cục ...
Công văn 1608/TCHQ-TXNK năm 2014 về bổ sung hồ sơ xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1732/TCHQ-GSQL năm 2014 tái xuất hàng hóa qua lối mở Nà Lạn do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7413/TCHQ-TXNK năm 2013 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với loại hình tạm nhập tái xuất d...
Công văn 2267/QLCL-CL1 năm 2013 chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Nga do Cục quản lý chất lượ...
Công văn 4036/UBND-KT năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư và xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>