Công văn 806/TCHQ-TXNK năm 2014 cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 806/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 22 tháng 01 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 806/TCHQ-TXNK
V/v cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 126/HQHN-TXNK ngày 10/1/2014 (nội dung nêu tại điểm 4.2) và công văn số 129/HQHN-TXNK ngày 13/1/2014 và của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc cưỡng chế thuế đối với doanh nghiệp có nợ thuế tại nhiều Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với 06 doanh nghiệp nêu tại công văn số 129/HQHN-TXNK ngày 13/01/2014, Cục Hải quan TP. Hà Nội đề đã ra quyết định cưỡng chế trích tiền từ khoản của đối tượng bị cưỡng chế, quyết định này đã có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc. Vì vậy, để kịp thời thu hồi nợ, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện các quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế các doanh nghiệp này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-QLN(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

300x250 Công văn 806/TCHQ TXNK năm 2014 cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 95/TTg-KTN năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình tr...
Công văn 361/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà ...
Công văn 44/QLCL-CL2 năm 2014 trả lời công thư của Ông Tin Aung Win do Cục Quản lý Chất lượng Nông l...
Công văn 150/GSQL-TH năm 2014 quy trình giám sát hàng hóa xuất qua lối mở tỉnh Cao Bằng do Cục Giám ...
Công văn 1528/TCHQ-GSQL năm 2014 tăng cường quản lý đối với trâu, bò sống nhập khẩu do Tổng cục Hải ...
Công văn 7589/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan b...
Công văn 1235/GSQL-GQ3 năm 2013 hàng tạm xuất – tái nhập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hàn...
Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>