Công văn 801/VPCP-KTTH năm 2014 gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân hết của 4 địa phương và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 801/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 07 tháng 02 năm 2014
Loại văn bản: Người ký:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 801/VPCP-KTTH
V/v gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân hết của 4 địa phương và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
– Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
– Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Hải Dương, Đắk Lắk, Cà Mau;

Xét đề nghị của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 13/ĐHQG-QLDAXDKTX ngày 06 tháng 01 năm 2014), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (văn bản số 114/UBND-TH ngày 10 tháng 01 năm 2014), Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (văn bản số 65/UBND-VP ngày 14 tháng 01 năm 2014), Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (văn bản số 238/UBND-TH ngày 10 tháng 01 năm 2014); ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các văn bản số 411/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 21 tháng 01 năm 2014, số 462/BKHĐT-KTĐPLT ngày 22 tháng 01 năm 2014), Bộ Tài chính (văn bản số 18010/BTC-ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2013) về việc gia hạn thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm có đủ vốn hoàn thành các dự án theo tiến độ đã đề ra, đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với số vốn kế hoạch năm 2012 chưa giải ngân hết của tỉnh Bình Định, số vốn kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết của các tỉnh Hải Dương, Đắk Lắk, Cà Mau và của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương: Bình Định, Hải Dương, Đắk Lắk, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được gia hạn nêu trên.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, PTTg Vũ Văn Ninh;
– VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, PCN Nguyễn Khắc Định, các Vụ: KTN, KGVX, V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Viết Muôn

300x250 Công văn 801/VPCP KTTH năm 2014 gia hạn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân hết của 4 địa phương và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 32/QLCL-TTPC năm 2014 cung cấp thông tin năng lực quản lý do Cục quản lý chất lượng nông lâ...
Công văn 704/VPCP-KTN năm 2014 thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long do V...
Công văn 1560/TCHQ-GSQL năm 2014 về thanh toán tờ khai tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 1570/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý thuế mặt hàng bình sắt tráng men sản xuất bình nước nóng do T...
Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7413/TCHQ-TXNK năm 2013 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với loại hình tạm nhập tái xuất d...
Công văn 10258/VPCP-KTN năm 2013 về chủ trương điều chỉnh mở rộng không gian Cung triển lãm Quy hoạc...
Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>