Công văn 7597/TCHQ-TXNK năm 2013 giải quyết số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7597/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7597/TCHQ-TXNK
V/v giải quyết số tiền thuế nộp thừa

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu hỏi đáp ngày 04/12/2013 của Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bù trừ tiền thuế nộp thừa. Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý bù trừ khoản thuế còn thừa cho số thuế còn thuế thì: Công ty có công văn yêu cầu hoàn trả số tiền nộp thừa tiền thuế và ghi rõ nội dung đề nghị bù trừ vào khoản thuế GTGT còn thiếu gửi cơ quan Hải quan xác nhận chuyển cơ quan Thuế thực hiện việc bù trừ cho Công ty theo quy định tại Khoản 4 Điều 130 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính. Cơ quan Thuế thực hiện bù trừ số tiền thuế còn nợ với số tiền thuế được hoàn theo quy định tại điểm 2, Mục I Phần II chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau Ban hành kèm theo Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan kính chuyển Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

300x250 Công văn 7597/TCHQ TXNK năm 2013 giải quyết số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 361/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển nhượng xe mô tô 02 bánh của nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà ...
Công văn 221/BGDĐT-VP năm 2014 tăng cường công tác phòng, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Giáo dụ...
Công văn 704/VPCP-KTN năm 2014 thực hiện Dự án Công viên lịch sử văn hóa Hoàng thành Thăng Long do V...
Công văn 1193/TCHQL-GSQL năm 2014 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xe ôtô do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 166/GSQL-GQ2 năm 2014 điều chỉnh định mức do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
Công văn 1328/TCHQ-TXNK năm 2014 nhập chứng từ thu ngân sách trong thời gian chỉnh lý, tính tiền chậ...
Công văn 165/GSQL-GQ2 năm 2014 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công do Cục Giám sát ...
Công văn 4370/VPCP-KTN năm 2013 về bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>