Công văn 7597/TCHQ-TXNK năm 2013 giải quyết số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7597/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7597/TCHQ-TXNK
V/v giải quyết số tiền thuế nộp thừa

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu hỏi đáp ngày 04/12/2013 của Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bù trừ tiền thuế nộp thừa. Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý bù trừ khoản thuế còn thừa cho số thuế còn thuế thì: Công ty có công văn yêu cầu hoàn trả số tiền nộp thừa tiền thuế và ghi rõ nội dung đề nghị bù trừ vào khoản thuế GTGT còn thiếu gửi cơ quan Hải quan xác nhận chuyển cơ quan Thuế thực hiện việc bù trừ cho Công ty theo quy định tại Khoản 4 Điều 130 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính. Cơ quan Thuế thực hiện bù trừ số tiền thuế còn nợ với số tiền thuế được hoàn theo quy định tại điểm 2, Mục I Phần II chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau Ban hành kèm theo Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan kính chuyển Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

300x250 Công văn 7597/TCHQ TXNK năm 2013 giải quyết số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 144/BNN-TCCB năm 2014 Nội quy Hội thi và Quy định hoạt động đối với Ban chấm thi 2014 do Bộ...
Công văn 102/QLCL-CL2 năm 2014 góp ý dự thảo công văn trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Ch...
Công văn 152/GSQL-GQ2 năm 2014 gia công nhôm phế liệu ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải qu...
Công văn 1684/TCHQ-GSQL năm 2014 kho, bãi lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnh tạm nhập tái xuất do Tổng...
Công văn 1171/VPCP-KTN năm 2014 tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu ...
Công văn 8859/BGDĐT-KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo b...
Công văn 10407/VPCP-KTN năm 2013 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch ...
Công văn 2556/BNN-HTQT tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học về Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phá...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>