Công văn 7597/TCHQ-TXNK năm 2013 giải quyết số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7597/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7597/TCHQ-TXNK
V/v giải quyết số tiền thuế nộp thừa

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu hỏi đáp ngày 04/12/2013 của Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bù trừ tiền thuế nộp thừa. Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý bù trừ khoản thuế còn thừa cho số thuế còn thuế thì: Công ty có công văn yêu cầu hoàn trả số tiền nộp thừa tiền thuế và ghi rõ nội dung đề nghị bù trừ vào khoản thuế GTGT còn thiếu gửi cơ quan Hải quan xác nhận chuyển cơ quan Thuế thực hiện việc bù trừ cho Công ty theo quy định tại Khoản 4 Điều 130 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính. Cơ quan Thuế thực hiện bù trừ số tiền thuế còn nợ với số tiền thuế được hoàn theo quy định tại điểm 2, Mục I Phần II chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau Ban hành kèm theo Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hải quan kính chuyển Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

300x250 Công văn 7597/TCHQ TXNK năm 2013 giải quyết số tiền thuế nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 203/TCHQ-TXNK năm 2014 điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày do Tổng cục Hải quan ba...
Công văn 807/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc xét miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 1605/TCHQ-TXNK NĂM 2014 chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan...
Công văn 1528/TCHQ-GSQL năm 2014 tăng cường quản lý đối với trâu, bò sống nhập khẩu do Tổng cục Hải ...
Công văn 7413/TCHQ-TXNK năm 2013 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với loại hình tạm nhập tái xuất d...
Công văn 3306/TCHQ-TXNK năm 2013 hồ sơ miễn thuế nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 2682/BNN-KHCN cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường củ...
Công văn 3610/BGDĐT-TCCB góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-C...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>