Công văn 7590/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc kê khai thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nước cung ứng cho hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7590/TCHQ-CCHĐH Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7590/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc kê khai thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nước cung ứng cho HĐGC

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Phúc đáp công văn số 2626/HQQN-GSQL ngày 25/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc kê khai tính thuế xuất khẩu đối với nguyên vật liệu mua trong nước cung ứng cho hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Tiết a1 Điểm a Khoản 1 Điều 28 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012: “Tính thuế xuất khẩu (nếu có) đối với nguyên liệu, vật tư mua tại Việt Nam để cung ứng cho hợp đồng gia công vào phụ lục tờ khai xuất khẩu nếu sản phẩm gia công xuất khẩu có sử dụng nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng và gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;”, tuy nhiên hiện tại chương trình Thông quan điện tử chưa đáp ứng được để thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Để tháo gỡ vướng mắc đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư cung ứng từ nguồn do bên nhận gia công tự sản xuất hoặc mua tại thị trường Việt Nam có thuế xuất khẩu sản phẩm gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc mà Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phản ánh về hạn chế của Hệ thống thông quan điện tử hiện nay và sẽ có giải pháp để khắc phục vấn đề này.

2. Hiện tại để giải quyết vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Cho phép người khai hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công theo phương pháp thủ công và thực hiện việc kê khai, tính thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu, vật tư từ nguồn do bên nhận gia công tự sản xuất hoặc mua tại thị trường Việt Nam trên Phụ lục tờ khai xuất khẩu.

Trước thời điểm tiến hành thanh khoản, thực hiện việc cập nhật dữ liệu đối với tất cả những tờ khai thực hiện theo phương pháp thủ công trên vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để thực hiện thanh khoản hợp đồng gia công tương tự như việc cập nhật dữ liệu trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố đã được hướng dẫn tại công văn số 4927/TCHQ-CCHĐH ngày 22/8/2013, công văn số 679/CNTT-CNTT ngày 7/10/2013 và công văn số 701/CNTT-CNTT ngày 14/10/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
– Cục CNTT (để t/h);
– Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 7590/TCHQ CCHĐH năm 2013 vướng mắc kê khai thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nước cung ứng cho hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 116/BGDĐT-GDTrH năm 2014 khảo sát về tình hình giảng dạy tiếng Pháp do Bộ Giáo dục và Đào t...
Công văn 689/TCHQ-GSQL năm 2014 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 574/VPCP-KTN năm 2014 đầu tư dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo hìn...
Công văn 153/GSQL-GQ2 năm 2014 triển khai nghiên cứu thực hiện Thông tư 13/2014/TT-BTC do Cục Giám s...
Công văn 203/QLCL-TTPC năm 2014 xử lý kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm...
Công văn 1841/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc quyết toán hàng ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hà...
Công văn 7594/TCHQ-TXNK năm 2013 giá tính thuế ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>