Công văn 7590/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc kê khai thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nước cung ứng cho hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7590/TCHQ-CCHĐH Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7590/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc kê khai thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nước cung ứng cho HĐGC

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Phúc đáp công văn số 2626/HQQN-GSQL ngày 25/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc kê khai tính thuế xuất khẩu đối với nguyên vật liệu mua trong nước cung ứng cho hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Tiết a1 Điểm a Khoản 1 Điều 28 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012: “Tính thuế xuất khẩu (nếu có) đối với nguyên liệu, vật tư mua tại Việt Nam để cung ứng cho hợp đồng gia công vào phụ lục tờ khai xuất khẩu nếu sản phẩm gia công xuất khẩu có sử dụng nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng và gửi đến cơ quan Hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan;”, tuy nhiên hiện tại chương trình Thông quan điện tử chưa đáp ứng được để thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Để tháo gỡ vướng mắc đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư cung ứng từ nguồn do bên nhận gia công tự sản xuất hoặc mua tại thị trường Việt Nam có thuế xuất khẩu sản phẩm gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc mà Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phản ánh về hạn chế của Hệ thống thông quan điện tử hiện nay và sẽ có giải pháp để khắc phục vấn đề này.

2. Hiện tại để giải quyết vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Cho phép người khai hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công theo phương pháp thủ công và thực hiện việc kê khai, tính thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu, vật tư từ nguồn do bên nhận gia công tự sản xuất hoặc mua tại thị trường Việt Nam trên Phụ lục tờ khai xuất khẩu.

Trước thời điểm tiến hành thanh khoản, thực hiện việc cập nhật dữ liệu đối với tất cả những tờ khai thực hiện theo phương pháp thủ công trên vào Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để thực hiện thanh khoản hợp đồng gia công tương tự như việc cập nhật dữ liệu trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố đã được hướng dẫn tại công văn số 4927/TCHQ-CCHĐH ngày 22/8/2013, công văn số 679/CNTT-CNTT ngày 7/10/2013 và công văn số 701/CNTT-CNTT ngày 14/10/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
– Cục CNTT (để t/h);
– Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 7590/TCHQ CCHĐH năm 2013 vướng mắc kê khai thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nước cung ứng cho hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 473/VPCP-KTN năm 2014 khắc phục sự cố tai nạn mỏ than Đông Vông, tỉnh Quảng Ninh do Văn phò...
Công văn 768/VPCP-KTTH năm 2014 thành lập Quỹ hỗ trợ liên kết sản xuất và xuất khẩu gạo do Văn phòng...
Công văn 1066/TCHQ-TXNK năm 2014 chứng từ thanh toán đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩ...
Công văn 1520/TCHQ-QLRR năm 2014 về vướng mắc xử lý phân luồng đối với Hệ thống Thông quan điện tử d...
Công văn 1171/VPCP-KTN năm 2014 tiến độ thực hiện dự án di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu ...
Công văn 1181/VPCP-KTN năm 2014 về đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường kết nối đường cao tốc Cầu ...
Công văn 10256/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du do Văn phò...
Công văn 5129/VPCP-QHQT kết quả tổ chức Lễ công bố Báo cáo về tình hình trẻ em thế giới 2013 do Văn ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>