Công văn 7584/TCHQ-GSQL năm 2013 hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7584/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7584/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 3862/HQBD-GSQL ngày 22/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng rượu và thuốc lá điếu đưa từ nước ngoài để chờ cung ứng cho tàu du lịch xuất cảnh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tại Điều 59 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; Việc loại trừ hàng hóa theo quy định phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập tại điểm a khoản 6 Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC chỉ áp dụng đối với 1 số mặt hàng nhập khẩu để phục vụ với mục đích kinh doanh như: ô tô du lịch dưới 16 chỗ ngồi, rượu, thuốc lá điếu…

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 7584/TCHQ GSQL năm 2013 hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 589/TCHQ-TXNK năm 2014 áp mã hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 225/BHXH-VP năm 2014 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Bảo hiểm xã hội Việt ...
Công văn 202/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 4313/CT-BNN-QLCL và Kế hoạch 19/KH...
Công văn 268/QLCL-CL2 năm 2014 phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng và phổ biến văn bản quy phạm pháp l...
Công văn 2182/TTg-KTN năm 2013 đầu tư nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình...
Công văn 1235/GSQL-GQ3 năm 2013 hàng tạm xuất – tái nhập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hàn...
Công văn 7498/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế suất thuế MFN đối với mặt hàng thuộc mã số 7217.10.39 do Tổng ...
Công văn 2682/BNN-KHCN cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường củ...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>