Công văn 7584/TCHQ-GSQL năm 2013 hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Ty Huu Doc Ngoc

Số hiệu: 7584/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 10 tháng 12 năm 2013
Loại văn bản: Người ký:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7584/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 3862/HQBD-GSQL ngày 22/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng rượu và thuốc lá điếu đưa từ nước ngoài để chờ cung ứng cho tàu du lịch xuất cảnh, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện tại Điều 59 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; Việc loại trừ hàng hóa theo quy định phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập tại điểm a khoản 6 Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC chỉ áp dụng đối với 1 số mặt hàng nhập khẩu để phục vụ với mục đích kinh doanh như: ô tô du lịch dưới 16 chỗ ngồi, rượu, thuốc lá điếu…

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

300x250 Công văn 7584/TCHQ GSQL năm 2013 hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Công văn 486/TCHQ-TXNK năm 2014 thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành
Công văn 260/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thiện hồ sơ hàng tái xuất quá 365 ngày do Tổng cục Hải quan ban...
Công văn 116/BGDĐT-GDTrH năm 2014 khảo sát về tình hình giảng dạy tiếng Pháp do Bộ Giáo dục và Đào t...
Công văn 433/VPCP-V.I năm 2014 tình hình buôn lậu tại tỉnh biên giới Tây Nam do Văn phòng Chính phủ ...
Công văn 153/GSQL-GQ2 năm 2014 triển khai nghiên cứu thực hiện Thông tư 13/2014/TT-BTC do Cục Giám s...
Công văn 209/GSQL-GQ2 năm 2014 vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý v...
Công văn 1655/UBND-NC tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành
Công văn 3610/BGDĐT-TCCB góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-C...

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>